Opublikowano

Zmiana wymiaru etatu a liczba dni urlopu

Zmiana wymiaru etatu a liczba dni urlopu

Zmiana wymiaru etatu a liczba dni urlopu

Stan faktyczny: Proszę o informację na temat ilości dni urlopu.

Pracowałam 25 lat na pełen etat, więc przysługiwało mi 26 dni urlopu. Teraz mam inną pracę od półtora roku i pracuję na 3/4 etatu. Ile dni urlopu się należy ? 20 czy 26 dni.

Przedłożone dokumenty: brak

Zmiana wymiaru etatu a liczba dni urlopu

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

W myśl art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu (20 lub 26 dni), a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego]

§ 1. Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego

Zmiana wymiaru etatu a liczba dni urlopu

W § 1 komentowanego przepisu został określony wymiar podstawowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy ulega redukcji proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. Jest to konsekwencją przyjęcia w art. 1542 § 1 KP zasady, zgodnie z którą urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Niepełny dzień urlopu będący konsekwencją zastosowania proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy zaokrągla się w takim przypadku w górę.

Z zasady obliczenia wyglądają następująco:

26 dni x 3/4 etatu= 17,5 dni

17,5 dni x 8 godzin = 140 godzin

140 godzin /6 godzinne dni pracy (3/4 etatu) = 23,3 dni 6 godzinnych dni pracy

Zgodnie z powyższym obliczeniem po 25 latach stażu przysługują 24 dni (zaokrąglamy w górę) urlopu wypoczynkowego.

Zmiana wymiaru etatu a liczba dni urlopu