Opublikowano

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Stan faktyczny: Pracownik był 182 dni na zwolnieniu chorobowym. Ostatnie zwolnienie lekarskie wykracza poza termin 182 dni o tydzien. Pracownik otrzyma skierowanie na badania weryfikujace czy może przystąpić do pracy po powrocie ze zwolnienia chorobowego wg informacji od pracodawcy. 

  1. Kiedy powinien wykonać takie badanie – przed końcem upływającego zwolnienia lekarskiego (tego wykraczającego o tydzień ponad 182 dni) czy może to zrobić pierwszego dnia po zwolnieniu czyli w dniu, gdy powinien przystąpić do pracy? 
  2. Co jeśli pracownik chciałby od razu złożyć wypowiedzenie? Czy może to zrobić 1 dnia po ustaniu zwolnienia lekarskiego czyli w dniu teoretycznego przystąpienia do pracy, jeśli nie zrealizuje skierowania pracodawcy na badania dopuszczające do pracy? 
  3. Czy może to zrobić w ostatnim dniu trwania zwolnienia i czy wówczas zlozone wypowiedzenie ma moc bez przystępowania do wspomnianych badań ze skierowania? 
  4. Czy w obliczu tej sytuacji, gdyby możliwe było złożenie wypowiedzenia przez pracownika (bazując na treści pyt.2), pracownik może wysłać takie wypowiedzenie listownie/kurierem, a nie składać go osobiscie w miejscu pracy?

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636)

Jeżeli nie dojdzie do przerwy w niezdolności do pracy, to bez względu na rodzaj choroby, okresy udokumentowane zaświadczeniami lekarskim ZUS ZLA należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Przy „zwykłej” niezdolności do pracy wynosi on 182 dni. Stanowi o tym art. 8 i 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Art. 9 [Okres zasiłkowy]

1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Okoliczności uzasadniające dłuższy okres zasiłkowy potwierdza lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, wpisując w nim odpowiednio kod literowy „D” lub „B”, a jeżeli tego nie zrobił – wydając ubezpieczonemu odrębne zaświadczenie lekarskie, sporządzone na zwykłym druku, potwierdzające ten fakt.

Zgodnie z postanowieniem SN Izba Pracy z dnia 11.12.2018 r. II UK 489/17:

Nowy okres zasiłkowy liczony jest zawsze na nowo, gdy niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie (minimum jednodniowej) zostanie spowodowana inną chorobą, niż poprzedni okres niezdolności do pracy, bądź przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy spowodowana tą samą chorobą przekroczy 60 dni.

W związku z powyższym, przedłużenie okresu chorobowego powinno nastąpić maksymalnie od dnia po upływie 182 dni, tj. Nie możne nastąpić przerwa w zwolnieniu.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Jeżeli pracownik chciałby od razu złożyć wypowiedzenie może to zrobić 1 dnia po ustaniu zwolnienia lekarskiego czyli w dniu teoretycznego przystąpienia do pracy, może to też zrobić w trakcie zwolnienia lekarskiego, gdyż zakaz wypowiadania umów dotyczy jedynie pracodawcy. Zgodnie z Art. 41 Kodeksu pracy to pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca natomiast może wypowiedzieć umowę po 182 dniach nieobecności pracownika. 

Przepisy dopuszczają możliwość przesłania wypowiedzenia umowy o pracę listem poleconym, odnosi więc ono taki sam skutek jak doręczone osobiście. Dla rozpoczęcia biegu wypowiedzenia istotna jednak jest data odbioru tego listu, a nie data jego wysłania.

Kodeks pracy nie reguluje kwestii dostarczenia wypowiedzenia. W tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p. W myśl art. 60 K.c., wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Natomiast, zgodnie z art. 61 K.c., oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt III ZP 31/98: „Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią. (…)”.

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje, oświadczenie woli jest złożone skutecznie wtedy, gdy odbiorca (tu pracodawca) ma możliwość zapoznania się z jego treścią. W przypadku przesyłki listowej taki skutek nastąpi dopiero po odebraniu przesyłki.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Jeżeli mają Państwo pytania własne można je zadać klikając w ten link