Opublikowano

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Stan faktyczny: Niedawno podpisałam umowę z firmą w sprawie sprzedaży nieruchomości. Niestety ich praca nie przynosi rezultatów i chciałabym wypowiedzieć umowę. Na umowie nie ma wyznaczonego jednak okresu wypowiedzenia. Jak zrobić to poprawnie? 

Jak długo po rozwiązaniu umowy będę mogla sprzedać lokal na własną rękę vez strachu, że firma będzie wnioskować mimo wszystko o prowizję ze sprzedaży

Przedłożone dokumenty: wyciąg z umowy

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741)

Przedłożone dokumenty: brak

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) 

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) 

W pierwszej kolejności wskazać należy na art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia”.

Z kolei § 2 stanowi, że „jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem”.

Dodatkowo wskazać należy, że ta umowa pośrednictwa ma w rzeczywistości charakter umowy-zlecenia, w której Pani jako zlecający powierza agencji jako przyjmującemu zlecenie przeprowadzenie określonych czynności.

Dlatego też sięgnąć należy do treści przepisu art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego: „dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę”. Ponadto, stosownie do brzmienia § 3, „nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów”.

W związku z powyższym, może Pani wypowiedzieć umowę w każdym czasie, gdyż nie ma przewidzianego konkretnego terminu. 

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Odnośnie natomiast przyszłej sprzedaży mieszkania należy uważać, gdy zawarcie umowy ze stroną wskazaną przez pośrednika z jego pominięciem narazi Panią na konsekwencje finansowe – przez okres roku od dnia wypowiedzenia. 

Zgodnie ze stanowiskiem, które zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który w wyroku z dnia 30 kwietnia 2009 r. (I ACa 249/09, OSAG 2010, nr 1, poz. 50): uprawnienie do wynagrodzenia w postaci prowizji, wynikające z umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zawartej z zastrzeżeniem wyłączności, przewidziane jest dla przypadku każdej transakcji z kontrahentem skojarzonym ze zbywcą nieruchomości w wyniku starań pośrednika. Ciężar wykazania, że dochodzący wynagrodzenia faktycznie stworzył sprzedającemu sposobność do zawarcia umowy sprzedaży, spoczywa na pośredniku. Klauzula wyłączności, o której mowa w art. 180 ust. 3a u.g.n. w zw. z art. 550 K.c., nie uprawnia natomiast do żądania prowizji, jeżeli w toku postępowania o zapłatę zostanie wykazane, że do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości doszło wskutek samodzielnych działań sprzedającego niezwiązanych z czynnościami pośrednika. 

Zgodnie z art. 65 § 1 k.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Jednocześnie z art. 65 § 2 k.c. wynika, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Sąd Apelacyjny w Bialymstoku zwrócił uwagę, iż w orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że na tle tego przepisu należy przyjąć tzw. kombinowaną metodę wykładni. 

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Wskazana metoda wykładni przyznaje pierwszeństwo – w wypadku oświadczeń woli składanych innej osobie – temu znaczeniu oświadczenia woli, które rzeczywiście nadały mu strony w chwili jego złożenia (subiektywny wzorzec wykładni). Natomiast to, jak strony, składając oświadczenie woli, rozumiały je, można wykazywać przed sądem zarówno za pomocą dowodu z przesłuchania stron, jak i innych środków dowodowych. Sąd Apelacyjny wskazał, że jeśli strony różnie rozumiały treść złożonego oświadczenia woli, to za prawnie wiążące należy uznać znaczenie oświadczenia woli ustalone według wzorca obiektywnego. Wówczas sens oświadczenia woli ustala się tak, jak adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Jednocześnie wiążące jest rozumienie oświadczenia woli, będące wynikiem starannych zabiegów interpretacyjnych adresata. 

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu pism i oświadczeń. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa nieruchomości

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link