Opublikowano

Muzyka i dj na weselu. Kto ponosi opłaty ZAIKS?

zaiks, wesele, Muzyka na weselu. Kto ponosi opłaty ZAIKS?

Muzyka na weselu i ZAIKS

19.08.2019 r.

Stan faktyczny:
Moje pytania dotyczą ZAIKS. Z racji tego że ja też mam zespół muzyczny, gramy na weselach, balach itp. W naszej umowie chciałbym rozstrzygnąć tę kwestię. Co więcej, mam kontakt z inspektorem ZAIKS na nasz rejon i według mnie jego poglądy nie są nieco rozbieżne z moimi, a może w tej kwestii ustawodawca daje pewną swobodę …)))

Moje pytania są następujące:

1) Kto w pierwszej kolejności powinien płacić ZAIKS:

– właściciel lokalu, w którym jest impreza,

– organizator imprezy np. Pan Młody na weselu

– czy też może zespół muzyczny ?

Otrzymałem informację, że tak właściwie, to nie jest ważne kto płaci, ważne jest tylko to, żeby było zapłacone za „tą konkretną imprezę”, w związku z tym zrzuca się tą opłatę najczęściej na organizatora…

2) Jaka jest stwaka ZAIKS ?

– otrzymuję różne informację, że jest to złotówka od osoby, albo kwota minimum np. 300 zł …

3) A może pytanie powinno brzmieć, czy w ogóle ZAIKS trzeba płacić za taką imprezę jak wesele – przecież to impreza rodzinna, nie nastawiona na zarobek itd….

Proszę o podstawę prawną, a także o zaproponowanie treści punktu w umowie zespołu.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (dalej „prawo autorskie”)

Dla ZAIKS nie ma różnicy kto poniesie opłaty.

Opłaty mogą zostać poniesione przez lokal, wynajmującego lub też zespół muzyczny – artystę wykonawcę.

ZAIKS jednak najchętniej działa zawierając umowy o publiczne odtwarzanie utworów bezpośrednio z właścicielami lokali, w których odbywają się imprezy.
A więc, każdy legalnie działający dom weselny, restauracja lub hotel powinien podpisać umowę z ZAIKS. Niestety w praktyce lokale często zapominają o obowiązku i należy w umowach z lokalami zawierać zapisy, iż to lokal ponosi opłaty.

Lokal może następnie w umowie z wynajmujący przenieść opłaty dalej. Jednak to Lokal powinien w pierwszej kolejności być obciążony opłatami.
Opłaty natomiast powinny być ponoszone w następujących wysokościach:

Muzyka na weselu i ZAIKS

Możliwe jest także obliczanie stawek poprzez stronę www ZAIKS:
https://online.zaiks.org.pl/MainPanel/pages/welcome.jsf

Podstawę prawną stanowią przepisy prawa autorskiego:

Art. 1071.29
1.Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzeń z tytułu tego korzystania na zasadach określonych w tych porozumieniach.
2.Organizacje zbiorowego zarządzania zawierają porozumienia dotyczące wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, na zasadach określonych w tych porozumieniach i zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń.
3.Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel wynagrodzeń w sprawach, o których mowa w ust. 2, nie zostanie zawarte porozumienie dotyczące poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznaczy, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane pole eksploatacji odtwarzanie, stowarzyszeń artystów wykonawców i producentów oraz organizacji zrzeszających podmioty korzystające z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie, jedną organizację zbiorowego zarządzania spośród organizacji reprezentujących uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, do wykonywania wspólnego poboru, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego poboru wynagrodzeń i ich wypłaty uprawnionym oraz ocenę skuteczności i prawidłowości działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi na polu odtworzeń.
4.Organizacje zbiorowego zarządzania mogą, w drodze porozumienia, wskazać spośród siebie jedną organizację upoważnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, bądź wyznaczyć podmiot, który w ich imieniu będzie te czynności wykonywać w oparciu o udzielone zezwolenia i pełnomocnictwa.

Art. 110.32
Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Proponowany zapis w umowie:

Lokal oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z utworów, które będą wykonywane w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że prawa te nie są ograniczone w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem wykonania niniejszej umowy, w tym przedstawia, jako załącznik do niniejszej umowy, obowiązującą umowę z ZAIKS lub zobowiazuje się do jej zawarcia.

 

Muzyka na weselu i ZAIKS