Opublikowano

Zakup rzeczy używanej z ukrytą wadą

Zakup rzeczy używanej z ukrytą wadą

5.05.2020 r. Zakup rzeczy używanej z ukrytą wadą

W dn. X zakupiłem od osoby prywatnej przedmiot znaleziony w ogłoszeniu umieszczonym w Marketplace Facebook.com, przedmiot zakupiony został osobiście i przy oględzinach wydawał się zgodny z opisem, niestety umowa została zawarta ustnie. Niemniej jednak przedmiot, a dokładniej X okazał się posiadać wadę, która po ekspertyzie w serwisie okazała się bardzo poważna i znacznie zmniejsza wartość X, a co więcej praktycznie uniemożliwia normalne korzystanie. Kwota zakupu wynosiła Xzł w gotówce, jedynym potwierdzeniem transakcji są rozmowy w aplikacji Messenger. Sprzedający uchyla sie od odpowiedzialności. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw, czy istnieje prawna możliwość odzyskania pieniędzy od sprzedającego?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Zakup rzeczy używanej z ukrytą wadą

Umowy sprzedaży, w których stroną sprzedającą nie jest przedsiębiorcą, najczęściej zawierane są za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych. W ten sposób zaoferować towar do sprzedaży może każdy, przy czym często są to rzeczy używane.

Prawo konsumenckie ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy stronami umowy są przedsiębiorca i konsument, czyli osoba fizyczna nabywająca towar lub usługę w celu niezwiązanym z wykonywaną działalnością gospodarczą, przy czym to przedsiębiorca musi być w takim stosunku prawnym sprzedawcą lub usługodawcą. Przepisy prawa konsumenckiego nie będą miały więc zastosowania w przypadku sprzedaży dokonywanej przez osobę prywatną, niezależnie od tego, kto będzie nabywcą oferowanego przez tę osobę towaru.

W związku z tym, że do zakupu dokonywanego przez Internet od osoby prywatnej nie stosuje się przepisów ustawy konsumenckiej, nie można, co do zasady, z takiego zakupu zrezygnować bez podania przyczyny. Takie uprawnienie przysługuje tylko w przypadku, gdy dokona się zakupu przez Internet od przedsiębiorcy.

Wyjątkiem od tej zasady może być sytuacja, w której sprzedawca w ofercie zobowiązał się do przyjmowania zwrotu towarów. Takie oświadczenie, zawarte np. w opisie aukcji internetowej, wiąże sprzedawcę od chwili przyjęcia oferty przez kupującego (czyli od momentu dokonania zakupu).

W przypadku zakupu od osoby prywatnej nie będą miały również zastosowania przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. W takim stosunku prawnym podstawą do reklamacji kupionego towaru mogą być przepisy art. 556 § 1 oraz art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego3. Zgodnie z art. 556 § 1 kc sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Jest to tzw. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy.

Zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży albo żądać obniżenia ceny. Sprzedawca może uwolnić się od takiego skutku wadliwości towaru, jeżeli niezwłocznie wymieni towar lub usunie istniejące w nim wady. W ten sposób uchylić się od skutków odstąpienia od umowy może on jednak tylko jeden raz, tzn. przy drugiej reklamacji, przy założeniu że wada towaru jest istotna, ma obowiązek zgodzić się na rozwiązanie umowy i zwrócić kupującemu kwotę zapłaconą za towar.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez rok, licząc od dnia wydania towaru. Kupujący musi pamiętać o obowiązku zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w terminie miesiąca od jej wykrycia.

Zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W przypadku np. dziurawej koszuli decydującym o odpowiedzialności sprzedawcy przy zakupie przez Internet będzie więc fakt, czy poinformował on kupujących o tym defekcie w opisie aukcji.

Dla istnienia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi nie ma znaczenia fakt, czy sprzedana rzecz jest używana czy nowa. Oczywiście należy w takim przypadku uwzględnić stopień naturalnego zużycia towaru, powstałego wskutek prawidłowego użytkowania. Takie zużycie nie jest wadą, a co za tym idzie, nie powinno być podstawą do wysuwania roszczeń z tytułu rękojmi. Oczywiście nabywca powinien zostać poinformowany przez sprzedawcę o tym, że oferowana rzecz jest używana, jak i o stopniu jej zużycia.

Zakup rzeczy używanej z ukrytą wadą

Ponadto, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksy cywilnego strony umowy sprzedaży mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Rękojmia może zostać wyłączona w wyniku akceptacji oferty sprzedającego dokonanej przez kupującego. Wyłączenie rękojmi nie odniesie jednak skutku, jeżeli sprzedawca wadę towaru podstępnie zatai. W umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

W chwili obecnej polecamy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z powołaniem się na przepisy kodeksu cywilnego wraz z wezwaniem do zwrotu wpłaconych środków i zobowiązaniem się do odesłania X po otrzymaniu odpowiedzi sprzedawcy.

Zakup rzeczy używanej z ukrytą wadą