Opublikowano

W jaki sposób najlepiej zatrudnić małżonka w firmie?

W jaki sposób najlepiej zatrudnić małżonka w firmie?

W jaki sposób najlepiej zatrudnić małżonka w firmie?

Stan faktyczny: Prowadzę firmę na zasadach działalności gospodarczej, chciałam zatrudnić żonę w firmie lub wciągnąć ją w firmę bo jest bezrobotna i ma nieopłacany Zus a pracuje teraz ze mną w fimie. Nie wiem jak zrobić to najbardziej korzystnie bo chyba dla współmałżonków są odrębne przepisy,

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy )Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)
 4. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 115)
 5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) 
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

W jaki sposób najlepiej zatrudnić małżonka w firmie?

Prostym sposobem na związanie żony z Pana przedsiębiorstwem i opłacanie ZUS, jest uznanie Jej za osobę współpracującą.

Za osoby współpracujące m.in. z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz z osobami korzystającymi z ulgi na start uważa się małżonka, dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające. Wskazane osoby uważa się za współpracujące, o ile pozostają z przedsiębiorcą lub osobą korzystającą z ulgi na start we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Wynika to z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową. Można więc powiedzieć, że o statusie osoby współpracującej decydują trzy przesłanki, tj.:

 • bycie w kręgu określonych osób bliskich,
 • pozostawanie członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,
 •  współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą występować łącznie.

W jaki sposób najlepiej zatrudnić małżonka w firmie?

Przez pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym najczęściej rozumie się wspólne zamieszkanie pod jednym adresem, w jednym lokalu czy domu. Powinno to wiązać się ze wspólnym ponoszeniem kosztów utrzymania. Tak więc, gdy krewni prowadzą oddzielne gospodarstwo i samodzielnie ponoszą całość kosztów utrzymania, należy przyjąć brak pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, co stanowi przeszkodę do uznania krewnego lub powinowatego za osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności czy wykonywaniu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Usługami są czynności (działania) spełniane dla jakiejś innej osoby (Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 113). Kodeks cywilny zawiera uregulowania dotyczące szeregu umów, które uważa się za umowy o świadczenie usług. Zalicza się do umów o świadczenie usług umowy: zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, przechowania, składu, agencyjną, komisu, przewozu i spedycji oraz jako usługi traktuje się czynności wykonywane przez utrzymującego hotele i inne podobne zakłady oraz czynności wykonywane w ramach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Uregulowane w Kodeksie cywilnym umowy mają wszakże mniej lub bardziej wyspecjalizowany charakter i nie obejmują swym zakresem wszystkich możliwych umów, których treścią jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności dla innej osoby (usługi). W praktyce zawierana jest ogromna liczba umów, których nie można wprost zakwalifikować jako którejś z uregulowanych w Kodeksie cywilnym umów nazwanych o świadczenie usług. Umowy takie Kodeks cywilny obejmuje ogólną kategorią „umów o świadczenie usług nie uregulowanych odrębnymi przepisami” (art. 750 Kodeksu cywilnego).

W jaki sposób najlepiej zatrudnić małżonka w firmie?

Tak więc jako pracownika, a nie osobę współpracującą, należy traktować zatrudnionych w następujących sytuacjach:

 • małżonka wspólnika spółki cywilnej w sytuacjach, gdy przedmiot umowy o pracę nie obejmował prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spraw spółki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1996 r., sygn. akt II URN 8/96, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1998 r., sygn. akt II UKN 340/98);
 • gdy między małżonkami została zawarta umowa o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r., sygn. akt III AUr 101/94), moim zdaniem orzeczenie to dotyczy także sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami orzeczono separację;
 • gdy pracownik zawarł związek małżeński z pracodawcą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1998 r., sygn. akt II UKN 523/97).

Osoba współpracująca jest pojęciem używanym wyłącznie do celów ubezpieczenia społecznego. Nie kwestionuje to stosunku pracy, uzyskania świadectwa pracy i wszelkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (oprócz świadczeń ZUS).

Reasumując – może Pan zatrudnić żonę na umowę o dzieło/zlecenia jeśli mieszkacie razem – będzie to oznaczało potraktowanie żony jako osoby współpracującej i implikowało koszty ubezpieczenia.

Odnośnie zatrudnienia żony, wyjaśniam co następuje.

Zasadniczo przedsiębiorca może zatrudnić współmałżonka na takiej samej podstawie, jak innych pracowników, czyli spisując umowę o pracę.

Wiąże się to z koniecznością opłacania składek na jego ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wysokość tych składek ustalana jest taka samo, jak dla przedsiębiorców.

Oczywiście, aby krewny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność mógł być traktowany jako pracownik, musi go łączyć umowa mająca wszystkie cechy stosunku pracy.

Tak więc może Pan albo zgłosić żonę do ZUS jako współpracownika albo zatrudnić żonę w oparciu o umowę o pracę. 

W jaki sposób najlepiej zatrudnić małżonka w firmie?