Opublikowano

Zalanie mieszkania – kto ponosi odpowiedzialność

Zalanie mieszkania - kto ponosi odpowiedzialność?

Stan faktyczny: proszę o poradę, mam ubezpieczone mieszkanie w X.

w mieszkaniu pękła rura od wodomierza i zalało moje mieszkanie i mieszkanie mojej sąsiadki. Spółdzielnia twierdziła, że wina jest po ich stronie, bo to kwestia zardzewiałej instalacji , ale po czasie wycofali się z tego i dokumenty zostały zmienione (trudno mi to udowodnić, bo nic nie podpisywałam i nie mam na to dokumenty, jedynie był u mnie rzeczoznawca z Warty, który potwierdził, że w przypadku takiej usterki, wina leży po stronie spółdzielni i oni jako Warta, dochodzić będą zwrotu mojej szkody od Spółdzielni). Moje mieszkanie jest ubezpieczone od wszystkich ryzyk w X, a sąsiadka ma ubezpieczone mieszkanie w X.

Dałam sąsiadce mój numer ubezpieczenia z prośbą, aby zgłosiła szkodę z mojej polisy, ale ona nie mogła się dodzwonić do X i zgłosiła szkodę ze swojej polisy.

Niestety jej ubezpieczyciel X, nie uznał jej  dwukrotnie kosztorysu remontu i zwrócił jej mniej pieniędzy niż ona oczekiwała.

Prosiłam ją, aby wyjaśniła sprawę u mojego ubezpieczyciela w X (ja dzwoniłam do X, X twierdzi, że musi wycofać sprawę z X i nadać nowy numer szkody w X) i może ona uzna jej je straty, tylko musiałaby zwrócić to co dostała z ubezpieczenia z X. 

Natomiast ona była u prawnika i twierdzi, że dostała taką informację, że to ja powinnam pokryć koszty jej remontu z mojej kieszeni i sama domagać się zwrotu kosztów za jej remont od mojego ubezpieczyciela.

 Mój ubezpieczyciel mówi, że nie ma takiej możliwości, abym ja odzyskała pieniądze za jej szkodę.

Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 66)
  2. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93),

Na wstępie należy wskazać, że po ustaleniu winnego, poszkodowany ma 3 możliwości dochodzenia wypłaty: z własnej polisy, z polisy sprawcy lub od sprawcy bezpośrednio jeżeli ten nie ma polisy. 

Są to możliwości wyłączające się. Jeżeli zatem sąsiadka wystąpiła do swojego ubezpieczyciela to u niego może dochodzić roszczenia jeżeli uważa wypłatę za zaniżoną. Ubezpieczyciel sąsiadki może dochodzić zwrotu wypłaconych sąsiadce kwot od ubezpieczyciela sprawcy. Dodać należy, że sprawcą jest prawdopodobnie spółdzielnia a nie Pani, więc Pani nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności nawet z polisy. Sprawcę powinien wskazać ubezpieczyciel po udowodnieniu winy. 

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest to jej naprawienia. Przyjmuje się w orzecznictwie, że właśnie ten przepis stosowany jest przy odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiada mieszkającego na niższej kondygnacji. Odpowiedzialność ta kształtuje się więc na zasadzie winy, nie zaś ryzyka (którą to zasadę przewiduje art. 433 K.c.). „Przepis art. 433 K.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji” (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r., sygn. akt III CZP 63/12).

Zalanie mieszkania – kto ponosi odpowiedzialność

Odpowiedzialność za szkodę ogranicza się do strat, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przy czym sprawca odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (art. 361 K.c.). Na podstawie tego przepisu wykluczona zostanie zatem możliwość wyremontowania całego mieszkania.

Odpowiedzialność ustalana jest na zasadzie winy, czyli występujący z roszczeniami musi udowodnić, że są zasadne, a sprawca rzeczywiście jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Wysokość odszkodowań i ewentualnych późniejszych roszczeń szacowana jest na podstawie ogólnodostępnych indeksów cen. Brane są pod uwagę zestawienia aktualnych cen towarów i usług odpowiednich dla miejsca zdarzenia.

Roszczenie regresowe powstaje dopiero w momencie wypłaty odszkodowania osobie, która doznała szkód w wyniku zalania, a jego wysokość nie może przekraczać wartości przekazanej pomocy.

Zgodnie z art. 805 § 1-2 Kodeksu cywilnego „przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zalanie mieszkania – kto ponosi odpowiedzialność

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Jeżeli natomiast sąsiadka domagała się odszkodowania od ubezpieczyciela, z którym sama zawarła umowę, to wiążące są dla niej postanowienia tejże umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu sąsiadka nie zgadza się z decyzją wydaną przez zakład ubezpieczeń, przysługuje jej kilka dalszych możliwości, jednak nie przysługują jej roszczenia w stosunku do Pani. Sąsiadka może ustalać wypłaty i wysokość roszczenia jedynie z własnym ubezpieczycielem. 

Zalanie mieszkania – kto ponosi odpowiedzialność

Jeżeli mają Państwo podobny problem, zapraszamy do kontaktu klikając w ten link