Opublikowano

Zniesławienie

Stan faktyczny: Zostałem zniesławiony na forum (serwer zagraniczny, ale polski portal) co mam zrobić? Moje nazwisko obciążone jest niesłusznymi zarzutami. Chciałbym doprowadzić do poznania autora (ujawnienie danych osobowych) wpisów i oskarżyć go o zniesławienie.

Co powinienem zrobić i w jakiej kolejności aby znaleźć i ukarać sprawcę?

Na serwisie widnieje informacja, że ” serwer, na którym znajduje się strona nie jest zlokalizowany na terytorium Polski i wszelkie skargi do polskich instytucji nie odniosą żadnego skutku, a jedynie legalny wyrok sądowy, wydany w kraju, w którym umiejscowiony jest serwer obsługujący serwis” oraz gwarantuje się 110% anonimowości wpisów (http://pracadokitu.com/temat/1/informacje-o-forum/). Doczytałem również w regulaminie strony, że powinno się przestrzegać netykiety a tak nie jest w moim przypadku i łamane jest kilka praw z art.23 k.c., na co administrator nie reaguje.

Co zrobiłem do tej pory? Zwróciłem się do administratora strony z prośbą o usunięcie mojego stanowiska i nazwiska, ale nie mam pewności, że informacja do niego dotarła (kilkukrotna próba i za każdym razem zwrotka ze strony z kontaktem o błędzie).

Znalazłem kontakt do providera strony (właściciela u którego wykupiona jest domena) ale na razie nie wysyłałem żadnej prośby.

Akty prawne:

1. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („kodeks cywilny”)

2. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny („kodeks karny”)

Sytuację przez Pana wskazaną normuje art. 23 kodeksu cywilnego. Zamieszczenie takiego komentarza wraz z Pana imieniem i nazwiskiem czy też nazwą firmy – lub pod takimi danymi, może stanowić naruszenie Pana dóbr osobistych.

Art.23.Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Dodaje w kontekście firmy:

Art.43.Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

W świetle powyższego, skoro portal już usunął wpis i zaprzestał naruszeń, należałoby także żądać monitorowania wpisów w przyszłości, na ewentualność dokonania ponownych tego typu komentarzy. Podnieść można, iż naruszenie jest bardzo krzywdzące ze względu na nieograniczoną dostępność do portalu (jak mniemam – trzymałam jedynie przeklejenie ze strony, nie mam wiedzy na temat tego jaki jest to portal) w wyniku czego, każdy może przeczytać takie wpisy.

Dodatkowo, komentarz może być także niezgodny z regulaminem portalu, jednak nie mam możliwości weryfikacji bez wskazania dokładnego miejsca publikacji.

Jak wskazano w przepisach może Pan także na drodze sądowej dochodzić zadośćuczynienia, naprawy, zapłaty, złożenia oświadczenia o wskazanej treści celem usunięcia skutków naruszenia jakich się wobec Pana dopuszczono.

Kolejną kwestią jaką może Pan podnieść jest groźba – na podstawie kodeksu karnego.

Wpis wypełnia znamiona przestępstwa z art. 191 kodeksu karnego czyli groźby bezprawnej. Użyte w komentarzu sformułowanie „złodziejstwo” może wzbudzać u Pana poczucie zagrożenia. W tej sytuacji, ma Pan prawo do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do prokuratury.

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W tym miejscu podkreślam, że nie należy w ewentualnym piśmie do portalu czy innych osób na ten fakt wskazywać – nie można „straszyć” wszczęciem postępowania karnego – jest to właśnie groźba bezprawna. Jeśli będzie Pan chciała skorzystać z tego prawa, musi Pan się zgłosić bezpośrednio do organów ścigania lub jedynie wspomnieć w piśmie do portalu, że czyn wypełnia znamiona przestępstwa z art. 191 kodeksu karnego – nie wskazując na konsekwencje. To samo dotyczy kwestii podniesionej poniżej.

Dodatkowo ma Pan prawo ścigania przestępstwa znieważenia na podstawie przepisów kodeksu karnego:

art. 216 § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego.

Dodatkowo, pomówienie innej osoby, grupy osób, osoby prawnej (na przykład firmy) czy instytucji o postępowanie lub przymioty, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, jest przestępstwem wymienionym w art. 212 kodeksu karnego:

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.