Opublikowano

Auto zastępcze po stłuczce – kto ustala na ile dni zostanie przyznane

Refundacji podlegają wydatki rzeczywiście poniesione przez poszkodowanego

Auto zastępcze po stłuczce – kto ustala na ile dni zostanie przyznane

Stan faktyczny: Miałem stłuczkę, której sprawcą był klient ubezpieczyciela X. Został uszkodzony w małym stopniu tylny zderzak. Samochód trafił na lakierowanie zderzaka do serwisu ASO. ASO od początku informowało X, że proces będzie trwał 11 dni. Mimo to X dało mi samochód zastępczy z OC sprawcy na 5 dni. Ja samochodem jeździłem 9 dni, więc za dodatkowe 4 dni zostałem obciążony kosztami przez wypożyczalnie w wysokości 4 razy XXX PLN + VAT. Zwróciłem się do Xo zwrot kosztów, jednak spotkałem się z odmową. Argumentują oni, że czas potrzebny na lakierowanie zderzaka wynosi maksymalnie 5 dni i nie będą opłacać samochodu zastępczego na dłużej niż ten okres. Swoją decyzję podparli również Art. 361. § 1. kodeksu cywilnego, jednak ja uważam, że na podstawie Art. 361. § 2. należy mi się zwrot kosztów za dodatkowe 4 dni, czyli jednym słowem powinni mi udzielić auta zastępczego na CAŁY okres trwania naprawy (11 dni), a nie na tyle ile oni uważają, że naprawa potrwa. Pojazd jest w leasingu i wykorzystywany w działalności gospodarczej (odliczam podatek dochodowy i 50% VAT).

Przedłożone dokumenty: brak

Auto zastępcze po stłuczce – kto ustala na ile dni zostanie przyznane

Terminy likwidacji szkody wiążące ubezpieczycieli w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawodawca uregulował w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwana też ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub osobę uprawnioną zawiadomienia o szkodzie.
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu stłuczki lub wypadku, ubezpieczyciel w czasie 7 dni musi poinformować osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej).

Ubezpieczyciel, po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, powinien dążyć do ustalenia we własnym zakresie okoliczności faktycznych wypadku (jego przyczyn, przebiegu) oraz zakresu i wysokości szkody. Ubezpieczyciel w terminie 30 dni winien sam uzyskać z policji stosowne informacje o okolicznościach wypadku, przeprowadzić oględziny uszkodzonego pojazdu, sporządzić kosztorys naprawy pojazdu, w przypadku szkód na osobie zaś przeprowadzić badania lekarskie poszkodowanego na okoliczność ustalenia uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego po danym wypadku lub inne czynności, które są niezbędne w danej sprawie.

W praktyce w ciągu kilku dni po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie zakłady ubezpieczeń dokonują oględzin uszkodzonego pojazdu mechanicznego, które są przeprowadzane przez pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. Jeżeli ktoś na etapie oględzin nie zgadza się z zakresem uszkodzeń bądź wyliczeniami zaproponowanymi przez likwidatora działającego na rzecz zakładu ubezpieczeń. powinien wstępnie zasygnalizować swoje zarzuty likwidatorowi oraz poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.

Auto zastępcze po stłuczce – kto ustala na ile dni zostanie przyznane

PRZYKŁAD ODWOŁANIA:

Odwołanie

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz.U.03.124.1151 składam odwołanie od stanowiska zajętego przez ________________ z dnia________________ roku w sprawie szkody w moim majątku polegającej na uszkodzeniu  mojego samochodu marki ________________ o nr rej. ________________ i wnoszę o wykonanie ponownej oceny okoliczności zaistnienia konieczności korzystania z pojazdu zastępczego oraz o wypłatę należnego odszkodowania a także wypłatę odsetek za zwłokę licząc od dnia ________________ r. do dnia zapłaty (zgodnie z art. 817 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)(„Kodeks cywilny” lub „k.c.”) .

Uzasadnienie

W dniu _____________ r. doszło do zdarzenia drogowego, którego sprawcą był posiadacz pojazdu ubezpieczony w X ________________, z udziałem mojego pojazdu.

Tego dnia szkoda została zgłoszona do zakładu ubezpieczeń.

W dniu _____________ r. odebrałem stanowisko ubezpieczyciela dotyczące szkody z dnia ________________ opatrzone datą ________________ w zakresie odszkodowania za uszkodzenia pojazdu. Natomiast dniu _____________ r. odebrałem stanowisko ubezpieczyciela dotyczące szkody z dnia ________________ opatrzone datą ________________ r. w zakresie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego. W stanowisku tym zakład ubezpieczeń wskazuje, iż zgodnie z postanowieniem art. 361 par. 1 Kc. Natomiast zgodnie z art. 13.1 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami) Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu oraz zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym Poszkodowany obowiązany jest do zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody.

W piśmie z dnia ________________ zakład ubezpieczeń przyznał zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w wysokości ________________ co stanowi 5 dniowy okres najmu. Najem natomiast trwał od dnia ________________r. do dnia ________________ r.

Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić.

Zgodnie z art. 354 i 355 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel przy ustalaniu należnego odszkodowania (jak również zakresu swojej odpowiedzialności w sprawie) powinien kierować się tzw. należytą starannością w sprawie oraz normami i zasadami obowiązującymi w Polsce.

W tym miejscu wskazuję, że zwrot wydatków za samochód zastępczy należy się za pełen okres oczekiwania kierowcy na odszkodowanie i nie jest on zależny od skali uszkodzeń samochodu. Najem pojazdu zastępczego trwał od dnia zdarzenia do dnia otrzymania pisma przyznającego odszkodowanie oraz jego wypłaty, co umożliwiło naprawę samochodu. Tak więc, okres najmu jest całkowicie uzasadniony. Te fakty mają także potwierdzenie w orzecznictwie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Puławach (sygnatura akt: II Ca 778/12), konieczność posłużenia się pojazdem zastępczym pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze szkodą. Poniesione na ten cel koszty wchodzą w zakres szkody, a w ramach jej likwidacji  ubezpieczyciel jest zobowiązany do sfinansowania kosztów w pełnym zakresie. Zdaniem sądu poszkodowany miał prawo korzystać z samochodu zastępczego do X, czyli dnia wypłaty odszkodowania umożliwiającego zakup samochodu. Sama informacja o likwidacji szkody jako całkowitej i wysokości przyznanego odszkodowania, z tygodniowym okresem oczekiwania na jego wypłatę, nie może być uznana za likwidację szkody.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 05/11) o następującej treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.” 

Uprawnienie poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do żądania zwrotu wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego zostało powiązane z obiektywną potrzebą odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu – brakiem innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego w mieniu poszkodowanego oraz autonomią woli poszkodowanego (zachowaniem się poszkodowanego), tj. wykorzystywaniem pojazdu zastępczego do realizacji czynności życia codziennego.

W ocenie SN do oceny roszczenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej można stosować dotychczasowe wytyczne, które ukształtowały się na tle najmu pojazdu zastępczego do kontynuowania działalności gospodarczej. Oznacza to m.in., że:

–  okres uzasadnionego i celowego najmu obejmuje rzeczywisty czas remontu uszkodzonego pojazdu (przy szkodzie częściowej) lub okres niezbędny do nabycia innego pojazdu mechanicznego (przy szkodzie całkowitej);

–  ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność za poniesione wydatki na najem pojazdu mechanicznego również w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania za szkodę w pojeździe;

–  okres najmu będący konsekwencję biernego zachowania się poszkodowanego w rozpoczęciu naprawy uszkodzonego pojazdu lub zwłoka zakładu naprawczego w remoncie samochodu nie może obciążać ubezpieczyciela.

Refundacji podlegają wydatki rzeczywiście poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego – czynsz najmu faktycznie zapłacony przez poszkodowanego lub niezaspokojony ale wymagalny.

Powyższe błędy, popełnione przez ubezpieczyciela, spowodowały iż niewłaściwie oceniono okoliczności zdarzenia oraz straty której doznałem, a w konsekwencji nie pokryto mojej straty w zakresie wynikającym z zawartej umowy.

Zgodnie z art. 817 Kodeksu cywilnego z ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni. Zważywszy na fakt, iż nie było żadnych przeszkód by ustalić wartość pozostałości po moim pojeździe należy uznać, że ubezpieczyciel pozostaje w zwłoce ze świadczeniem pieniężnym. W związku z powyższym działając na podstawie art. 481 kc żądam wypłaty odsetek za zwłokę od dnia ________________ do dnia zapłaty.

W tym miejscu wskazuję, że legitymacja do żądania odsetek istnieje bez względu na to, czy ubezpieczający poniósł w związku z opóźnieniem ubezpieczyciela szkodę i czy opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Zgodnie z § 2 art. 481 k.c. w niniejszej sprawie ubezpieczającemu należą się odsetki ustawowe, jako że stopa odsetek nie była z góry oznaczona. Termin spełnienia świadczenia może być oznaczony (w ustawie lub umowie) albo może wynikać z właściwości zobowiązania – w pozostałych zaś sytuacjach świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Stosownie do art. 817 k.c. i OWU AC strona pozwana zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli jednak w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania jest niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Żądanie moje w zakresie zasądzenia odsetek ustawowych w sposób wskazany tj. od dnia ________________ do dnia zapłaty jest zatem zasadne.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, zmuszony będę do podjęcia dalszych kroków prawem przewidzianych, w tym postępowania sądowego, co narazi ubezpieczyciela na dodatkowe koszty. 

Auto zastępcze po stłuczce – kto ustala na ile dni zostanie przyznane