Opublikowano

Darowizna poza grupą podatkową O

Darowizna poza grupą podatkową O - korzystanie z cudzego rachunku

30.04.2020 r. Darowizna poza grupą podatkową O

Stan faktyczny: wraz ze znajomym, który posiada konto w Kasynie X graliśmy w dostępne na oficjalnej stronie gry. Za zgodą właściciela konta zagrałem i wygrałem kwotę, która przekracza 170000 PLN. Kwota ta została wypłacona na konto bankowe kolegi, które zostało podane przy rejestracji i weryfikacji konta. Moje pytanie brzmi, czy jeśli kolega tą kwotę przeleje na moje prywatne konto bankowe, to czy powinienem odprowadzić z tego tytułu dodatkowy podatek lub poinformować o tej sytuacji mój urząd skarbowy? Zgodnie z ustawą hazardową X odprowadzi od wygranej podatek w wysokości 50%.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 – dalej K.c.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207)

Darowizna poza grupą podatkową O

Należy wskazać, że wygrana, ponieważ została zrealizowana z konta kolegi a środki wpłynęły na jego rachunek, została przypisana jego osobie.

W momencie, gdy przeleje on środki na Pana rachunek dojdzie do umowy darowizny. Nie ma sposobu na obejście tej kwestii. Ewentualnie mógłby Pan wskazywać, że udzielił Pan koledze pełnomocnictwa do założenia konta i grania w Pana imieniu oraz użyczenia jego rachunku bankowego do wypłat, ale przepisy prawa negują takie postępowanie.

Opisane „korzystanie” z cudzego rachunku bankowego odpowiada nieprawidłowo stosowanej i rozumianej konstrukcji użyczenia rachunku bankowego, której nie uznaje ani orzecznictwo, ani fiskus. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu czytamy:

„Wyjaśnić należy, że zarówno umowa użyczenia, jak i umowa rachunku bankowego są ustawowo uregulowanymi typami stosunków prawnych. W konsekwencji »użyczenie rachunku bankowego« można by, co najwyżej, traktować jako swego rodzaju umowę mieszaną, czyli stosunek prawny, którego treść zawiera elementy swoiste dla umów nazwanych, lecz występujące w odmiennych układach strukturalnych lub obok elementów niespotykanych w umowach nazwanych. Wyjaśnić należy, że przepisy o użyczeniu (art. 710-719 Kodeksu cywilnego) regulują jedynie te stosunki prawne, w których uprawnienie do używania przedmiotu świadczenia wyłącza zużycie rzeczy użyczonej (art. 710 w związku z art. 718 § 1 Kodeksu cywilnego). Biorący w użyczenie jest zobowiązany zwrócić użyczoną rzecz w stanie nie pogorszonym. Stąd biorący w użyczenie ma obowiązek zwrócić tę samą rzecz, a nie taką samą rzecz. Zużycie rzeczy rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą, chyba że jest następstwem prawidłowego używania. Powierzenie córce określonych wartości pieniężnych z możliwością ich »używania« nie mogło zostać zakwalifikowane jako umowa użyczenia z uwagi na to, że ustawa Kodeks cywilny przewiduje dla takich sytuacji szczególną regulację – umowę depozytu nieprawidłowego (art. 845 Kodeksu cywilnego). Z oczywistych względów nie może być mowy o »użyczeniu« rachunku bankowego. Rachunek bankowy nie jest rzeczą w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny. Ponadto bank jest zobowiązany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych jedynie względem posiadacza rachunku” [III SA/Po 108/10 – Wyrok WSA w Poznaniu].

Tak więc, w tym wypadku po otrzymaniu środków pieniężnych musiałby Pan zgłosić do US w terminie 6 miesięcy darowiznę od kolegi.

Znajdują się Państwo w 3 grupie podatkowej – tj. nie są Państwo rodziną.

Limit darowizny od jednej osoby wynosi:
9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W Państwa przypadku należy obliczyć podatek od kwoty 75.000 zł. – jest to 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad kwotę 20.556 zł.

Podatek wyniesie 12,786,00 zł. (podstawą jest art. 9 i 15 Ustawy o podatku od spadków i darowizn Dz.U.09.93.768)

Darowizna poza grupą podatkową O