Opublikowano

Odpowiedzialność komisu samochodowego za wady auta

Odpowiedzialność komisu samochodowego za wady auta

Odpowiedzialność komisu samochodowego za wady auta

Stan faktyczny: Witam zakupiłem samochód w Komisie w dniu X za ponad X tysięcy złotych w opisie samochodu pisało że wszystko jest okey (tylko wsiadać i jechać) „Doinwestowany” Dnia Y kiedy wracaliśmy z podróży zgasiłem samochód i poszedłem do domu po 30 minutach chciałem znowu pojechać do sklepu ale samochód nie odpalił, wyskoczył błąd Skrzyni biegów okazało się następnego dnia jak mechanik wziął samochód na Lawete że uszkodzeniu uległa Mechatronika w Automatycznej skrzyni biegów Oraz że było coś kombinowane ponieważ była zasilikonowana „nie fabrycznie” wtyczka od sterownika skrzyni biegów ( czego nie mogłem zauważyć przy Kupnie ponieważ samochód jest  z dołu obudowany plastikowymi osłonami) Okazało się że nie można wymienić samej Mechatroniki tylko trzeba Kupić skrzynię Biegów wraz z osprzętem Tj Mechatroniką po wszystkim okazało się że naprawa tego Egzemplarza „Doinwestowanego” wyniesie około X tysięcy złotych czy mogę w takim wypadku zaliczyć taką sytuację do Wady ukrytej samochodu??  Lub odzyskać pieniądze od Komisu który napisał Nie prawdę w ogłoszeniu??

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Odpowiedzialność komisu samochodowego za wady auta

Kupując samochód u komisanta, korzysta się z uprawnień przyznanych przez przepisy prawa konsumenckiego. Komisant nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za wady fizyczne pojazdu.

Prowadzenie komisu samochodowego jest działalnością gospodarczą, stąd też sprzedawca (komisant) jest przedsiębiorcą. W przypadku gdy kupujący samochód jest osobą fizyczną, a zawierana transakcja kupna nie jest związana z działalnością gospodarczą, ani zawodową, wtedy też mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką. Trzecim podmiotem w tej sytuacji jest właściciel samochodu znajdującego się w komisie, który wstawił go tam na podstawie umowy komisu zawartej właśnie z komisantem (art. 765 Kodeksu cywilnego).

Artykuł 770 Kodeksu cywilnego daje możliwość wyłączyć swoją odpowiedzialność względem kupującego rzecz z komisu za ukryte wady fizyczne rzeczy. Jednak nawet w takim przypadku Pan jako konsument jest w dobrej sytuacji, gdyż w transakcji z konsumentem nie istnieje możliwość wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy komisowego w odniesieniu do ukrytych wad.

Zgodnie bowiem z art. 7701 K.c. w przypadku obrotu konsumenckiego stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej, a te nie przewidują takiej możliwości. W umowie z konsumentem prowadzący komis nie może zawierać postanowień, które ograniczałyby jego odpowiedzialność za zaistniałe wady. Postanowienia zawierane w umowach przez komisantów, które wyłączałyby (albo nawet ograniczały) odpowiedzialność będą stanowić niedozwolone klauzule umowne, których stosowanie jest zabronione. Same zaś klauzule, które są niedozwolone nie wiążą konsumenta.

Odpowiedzialność komisu samochodowego za wady auta

Zgodnie z ustawą konsumencką – sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeśli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Towar musi być niezgodny z umową w chwili wydania. Jest to dość trudne do udowodnienia, jednakże ustawa wprowadza dla kupującego istotne ułatwienie – otóż domniemywa się, iż niezgodność istniała w chwili wydania, w przypadku stwierdzenia tej niezgodność przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, niezgodność zaistniała w krótkim czasie po wydaniu pojazdu, a zatem to nie Pan będzie musiał w ewentualnym sporze udowadniać, że wada istniała w chwili wydania, tylko sprzedawca będzie musiał udowodnić, iż wada nie istniała w chwili wydania, a np. jej pojawienie się było wynikiem niedbałego użytkowania samochodu.

Zwykle przy sprzedaży używanych samochodów sprzedawca – by zadbać o własny interes – powinien sporządzić umowę sprzedaży i wypisać, jakie usterki ma samochód – jeśli kupujący to akceptuje, to nie może się na nie następnie powoływać (oczywiście tylko na takie, które zostały wskazane).

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zarówno w przypadku samochodów nowych, jak i używanych.

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona).

To do konsumenta należy wybór podstawy składania reklamacji. Przedsiębiorca nie może zmienić jego decyzji.

Odpowiedzialność komisu samochodowego za wady auta

Powinien Pan więc pisemnie zgłosić żądanie naprawy lub inne – wskazane powyżej, sprzedawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego takie żądanie, nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli już Pan te reklamacje pisemną złożył, może Pan domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy – z tym że nie można odstąpić, jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Jeżeli żądania nie poskutkują, doradzam wysłanie ostatecznego przedsądowego wezwania do akceptacji Pana odstąpienia i zwrotu środków. 

Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem 1 roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru z umową, w takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy, jednakże nie wcześniej niż 2 lata od dnia wydania towaru. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia, przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu wezwań oraz pozwów cywilnych zarówno dla Klientów do samodzielnego wysłania jak i do wysłania w imieniu Klientów za pełnomocnictwem przez Kancelarię. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Odpowiedzialność komisu samochodowego za wady auta