Opublikowano

Jak założyć firmę zatrudniającą nianie dla dzieci niepełnosprawnych

Jak założyć firmę zatrudniającą nianie dla dzieci niepełnosprawnych

Jak założyć firmę zatrudniającą nianie dla dzieci niepełnosprawnych

Stan faktyczny: Witam, chciałabym otworzyć firmę, która świadczyłaby usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wykwalifikowane nianie dla dzieci.l niepełnosprawnych. Wiem, że firmy zatrudniające nianie działają jako agencje opiekunek. Stąd moje pytanie nr 1: czy są jakieś przesłanki prawne o tym, ze firma tego rodzaju musi być tylko i wyłącznie agencją niań? Pytanie nr 2:. Jak wygląda kwestia mojej odpowiedzialności cywilnej jako właścicielki firmy zatrudniającej nianię, pod której opieką dziecko doznało np. jakiegoś urazu? Jak wygląda odpowiedzialność tej niani gdy dziecko pod jej opieką dozna urazu? Pytanie nr 3: czy taka niania może wozić dziecko na zajęcia, do/z przedszkola swoim samochodem który nie jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (a dziecko nie ma niepełnosprawności ruchowej, tylko ma niepełnosprawność umysłową np. autyzm)? Pytanie nr 4: czy z pracownikiem można zawrzeć umowę, która zakazuje mu świadczenia usług opieki dla dzieci bez pośrednictwa mojej firmy?

Przedłożone dokumenty: brak

Jak założyć firmę zatrudniającą nianie dla dzieci niepełnosprawnych

Na wstępie należy wskazać, że można prowadzić agencję opiekunek lub agencję pracy tymczasowej. Do uruchomienia agencji opiekunek potrzebny jest specjalny certyfikat. Aby go otrzymać, należy zgłosić się do urzędu marszałkowskiego lub wojewódzkiego urzędu pracy. Tam uzyskuje się wpis do specjalnego rejestru przedsiębiorstw trudniących się pośrednictwem pracy (tzw. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i odpowiedni certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności.

Koszt otrzymania tego dokumentu wynosi 200 zł.

Agencja opiekunek zwykle działa w formie pośrednictwa pracy, w takiej sytuacji nie zatrudniać będzie Pani opiekunek. Można też funkcjonować na zasadzie agencji pracy tymczasowej – opiekunki byłyby zatrudniane przez Panią i wysyłane do pracy przy konkretnych osobach. W każdej konfiguracji konieczne jest przeprowadzenie procedury opisanej wyżej. 

Działalność tego typu ma wiele skomplikowanych aspektów prawnych i jest to działalność opatrzona sporym ryzykiem. W momencie, gdy osobie nad którą sprawowana jest opieka, to niezadowolona rodzina zwykle występuje z roszczeniami w stosunku do podmiotu prowadzącego agencję opiekunek.

W pierwszej kolejności można wyróżnić dwa modele takiej działalności.

Model pierwszy – Pani będzie tylko pośrednikiem w relacji zlecający opiekę opiekunkom. Umowa zawierana będzie między zlecającym a opiekunką. Pani rola ograniczy się tylko i wyłącznie do skojarzenia klienta z opiekunkę. Model ten jest bardzo atrakcyjny dla Pani i bardzo nieatrakcyjny dla opiekunek i klienta. Dla klienta – dlatego, że musi podpisywać umowę bezpośrednio z opiekunką i to wobec niej egzekwować odpowiedzialność, co jest niewykonalne. Zapewne mało prawdopodobne, aby klient chciał podpisać umowę z niesprawdzoną osobą . Więc klient też zapewne będzie weryfikował, z kim współpracuje. Jeszcze mniej atrakcyjny jest ten model dla opiekunki – musi załatwiać ona formalności z klientem, i na dodatek musi załatwiać wszelkie zezwolenia na pracę, co wymaga również angażowania zlecającego opiekę.

Model drugi – Pani jest stroną umowy o opiekę. Klient zleca więc opiekę nad seniorem Pani firmie, a Pani podzleca opieką konkretnej opiekunce. Stroną umowy o opiekę jest więc klient i Pani. Pani ponosi również pełną odpowiedzialność majątkową i finansową wobec klienta. Oczywiście jeśli np. opiekunka wyrządzi szkodę wskutek swojego zaniedbania, to ma Pani prawo dochodzenia roszczeń (tzw. regresowych – czyli to, co zapłaciła Pani klientowi) od opiekunki. Z oczywistych względów szanse powodzenia takiego roszczenia są mniej więcej podobne jak roszczenia kierowanego przez klienta przeciwko opiekunce. Należy więc z góry założyć, że wszelkie konsekwencje zaniedbań opiekunek spadną na Panią. Warto byłoby tutaj wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych przez wykonywaniu usług (obejmujące także opiekunki). Problem jednak może być taki, iż ubezpieczenie to będzie dość kosztowne, składka wysoka, co wynika z tego, iż potencjalna wysokość roszczeń klientów może być znaczna (jeśli np. w wyniku zaniedbania opiekunki senior stanie się kaleką). Ograniczenie zaś odpowiedzialności Pani firmy za szkody na osobie wyrządzone przez opiekunki będzie nieskuteczne jako tzw. klauzula niedozwolona, rażąca sprzeczna z interesami klienta. Tym bardziej, że stroną umowy z Pani firmą nie jest zresztą sam senior (tylko zwykle jego rodzina zlecająca opiekę), więc jego i tak takie ograniczenie odpowiedzialności nie będzie wiązać. Niemniej tylko ten model daje możliwość np. załatwiania formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Jak założyć firmę zatrudniającą nianie dla dzieci niepełnosprawnych

Aby ograniczyć ryzyko, należy rozważyć prowadzenie takiej agencji w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo jeszcze lepiej – fundacji, o czym niżej. Przy okazji – druga z opcji zapewnia szerokie możliwości optymalizacji podatkowej tego typu działalności (o czym także niżej).

(…)

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację wymienia R. Trzaskowski, Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji. Prawo i praktyka, Warszawa 2003:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej nie może być samoistnym celem fundacji;
 2. działalność gospodarcza sensu stricto (czyli działalność nastawiona na zysk) nie może być również jedynym sposobem realizacji celów głównych;
 3. działalność gospodarcza nienastawiona na zysk może być sposobem realizacji celów fundacji, a więc może być objęta pojęciem działalności statutowej, ale tylko wówczas, gdy jest to zgodne z interesem publicznym, tzn. gdy tylko w ten sposób można zaspokoić określone potrzeby społeczne; tylko więc w takim zakresie prowadzenie działalności gospodarczej może pokrywać się z działalnością statutową; w praktyce oznacza to, że fundacja musi adresować swą działalność do osób, których potrzeby nie są zaspokajane na zwykłych zasadach rynkowych (osób ubogich);
 4. prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej jest zasadniczo jedynie sposobem uzyskania środków na działalność statutową, pełni więc rolę służebną względem realizacji niezarobkowych celów fundacji;
 5. działalność gospodarcza musi być więc dostosowana i podporządkowana działalności statutowej, tzn.:
  • co najmniej większość dochodów z działalności gospodarczej musi być przeznaczona na cele statutowe,
  • wydatki na działalność gospodarczą muszą pozostawać w rozsądnej proporcji do wydatków na cele statutowe,
  • środki majątkowe przeznaczone wyłącznie na działalność statutową nie mogą być przeznaczane na wspieranie działalności gospodarczej fundacji,
  • te same środki mogą być wykorzystywane zarówno w działalności gospodarczej, jak i statutowej, jednakże zawsze musi nastąpić księgowe wyodrębnienie obu rodzajów działalności;
 6. minimum majątkowe uprawniające do podjęcia działalności gospodarczej (tj. 1000 zł) musi być zachowane zarówno z chwilą jej rozpoczęcia, jak i w trakcie jej prowadzenia.

Jak założyć firmę zatrudniającą nianie dla dzieci niepełnosprawnych

Inne warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:

co najmniej księgowe, jeżeli nie organizacyjne, wyodrębnienie działalności gospodarczej i działalności statutowej;

wskazanie w statucie, że organizacja może prowadzić działalność gospodarczą – ustawa nie wymaga tego wprost, jednakże najlepiej, by wskazanie to było wyraźne, posługiwało się kodami PKD prowadzonej działalności, określało formę organizacyjną działalności, jej zakres itd. (…)

Odnośnie wożenia dziecka samochodem, o ile w umowie z rodzicami taka zgoda zostanie wyrażona, opiekunka może tak przewozić dziecko. 

Odpowiedź na pytanie 4 jest twierdząca. 

Jak założyć firmę zatrudniającą nianie dla dzieci niepełnosprawnych

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link