Opublikowano

Co zrobić żeby pełnomocnictwo udzielone za granicą było ważne w Polsce?

pełnomocnictwo zagraniczne, apostille

Pełnomocnictwo zagraniczne 8.10.2019 r.

Dotyczy: pełnomocnictwa

Stan faktyczny: czy Nowojorskie Powers of Attorney jest wazne w Polsce? Nie ma certyfikatu apostile. Sprawa dotyczy likwidacji grobowca w Polsce. . Grobowiec zostal wybudowany przez Wujka ktorego jestem Power of attorney. Grobowiec jest w tej chwili pusty I nie bedzie w przyszlosci wykorzystany.
W celu likwidacji grobowca jest potrzebne upowaznienie osoby w Polsce. W chwili obecnej Wujek nie moze podpisac takiego upowaznienia -Ma w tej chwili 90 lat I dosc daleko posunieta demencje. Power of Attorney jest wystawione na zarzadzane sprawami finansowymi I majatkowymi.

Przedłożone dokumenty: brak

Osoba przebywająca w USA (lub osoba prawna) aby dokonać skutecznie czynności prawnych w Polsce, powinna na piśmie (niekiedy możliwe jest też ustnie) upoważnić osobę fizyczną w Polsce do dokonania czynności w jej imieniu i na na jej rzecz. Podpis na pełnomocnictwie powinien być dokonany w obecności Notariusza Publicznego, a niekiedy potwierdzony poprzez dołączenie „Apostille” o czym poniżej.
Bardzo ważna jest treść pełnomocnictwa, pełnomocnik może działać tylko w granicach umocowania. Z mojej praktyki prawniczej mogę Państwa zapewnić, że tzw. pełnomocnictwo ogólne, które nie precyzuje dokładnych czynności dla pełnomocnika, powoduje wiele późniejszych nieporozumień, a nawet spory sądowe na tle jego wykonania. Możliwe są wpisy na pełnomocnictwie nie tylko co do rodzaju i treści umocowania, ale też na jakie czynności mocodawca nie wyraża zgody, jak również krótkie oświadczenia.
Sądy polskie nie wymagają legalizacji pełnomocnictw procesowych, pełnomocnictw upoważniających w sprawach niemajątkowych, w sprawach nie powodujących zmiany stosunków własnościowych. Nie jest wymagana legalizacja pełnomocnictw upoważniających mnie do reprezentowania przed sądami w Polsce każdej instancji (Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym, Najwyższym), przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi instytucjami Unii Europejskiej.

Pełnomocnictwo zagraniczne

Pełnomocnictwo do dokonania czynności w Polsce może zostać sporządzone za granicą. Chodzi tu przede wszystkim o pełnomocnictwa sporządzane w szczególnych formach. W takim przypadku możliwe są dwie drogi działania. Po pierwsze, można skorzystać z pomocy polskiego konsula. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej, konsul wykonuje czynności notarialne. Ponadto, konsul sporządza akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Konsul musi każdorazowo uzyskiwać takie upoważnienie. Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub w innej formie szczególnej może zostać sporządzone tylko wtedy, gdy leży to w interesie państwa lub obywatela polskiego i wywrze ono skutki prawne na terytorium RP.
Drugą możliwością otrzymania pełnomocnictwa w szczególnej formie za granicą jest skorzystanie z pomocy tamtejszego notariusza. Otrzymany dokument nie nadaje się jednak do bezpośredniego wykorzystania w Polsce. Aby mógł on prawnie funkcjonować na terytorium RP, konieczne będzie uzyskanie tzw. klauzuli apostille. Jest ona poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające jego użycie w innym państwie. Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 r. Poświadczenie takie sporządzane jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę bądź to adnotacji zamieszczanej na właściwym dokumencie, bądź odrębnego dokumentu do niego załączanego. Wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego to dokument pochodzi. W większości państw europejskich są to Ministerstwa Spraw Zagranicznych, delegujące często to uprawnienie na inne urzędy. Ostatnim krokiem do skutecznego posługiwania się pełnomocnictwem wydanym za granicą jest jego przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego języka, w którym zostało ono sporządzone.
Apostille jest to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Zasady używania ww. poświadczenia reguluje Konwencja haska z 5 października 1961 r., która w stosunku do Polski weszła w życie dnia 14 sierpnia 2005 r.
 
Apostille sporządza się według wzoru załączonego do Konwencji. Należy wskazać, iż apostille ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. Zgodnie z postanowieniami ww. Konwencji (znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych) pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego, z dołączoną klauzulą apostille, jest wystarczające.
 
Oprócz klauzuli apostille dokument pełnomocnictwa sporządzonego za granicą musi być jeszcze w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego języka, w którym dokument został sporządzony.

Pełnomocnictwo zagraniczne