Opublikowano

Reklamacja towaru na zamówienie

Reklamacja towaru na zamówienie

26.04.2020 r.Reklamacja towaru na zamówienie

Stan faktyczny: Proszę o informację, co powinnismy zrobić w przypadku poniższej reklamacji klienta.
Opis sytuacji.
Klient zamówił meble do zabudowy robione na zamówienie. Tzn malowane na wybrany kolor. Meble takie nie są w sprzedaży zwykłej, jedynie na zamówienie. Klient chciał otrzymać fv na firmę, także nie jest konsumentem.
Zamówił towar telefonicznie, po czym potwierdził e-mailowo.
Twierdzi, że zamawiał wykonanie mebli przez konkretnego producenta . W e-mailu od klienta nie mamy takiej informacji. Jest jedynie informacja, że meble miały być o wymiarze X, co odpowiada meblom producenta X tego się trzyma, że po tej informacji powinnismy wiedzieć,że on chce meble wyłącznie tego producenta.
Klientowi bardzo zależało na czasie, a w ziązku z długim okresem oczekiwania u powyższego producenat, zlecilismy wykonanie mebli innemu producentowi, z którym już stale współracujemy i nigdy nie mielismy żadnych zastrzeżeń. Ten producent wykonuje meble w wymiarach X – minimalmnie innych. Jendakże jakość materiału jest taka sama jak u producenta X.
Meble dojechały do klienta w umówionym terminie i zostały zamontowane (przez firme zewnętrzną wynajętą przez klienta). Klient twierdzi, że nie był przy odbiorze, a montażyści od razu po otrzymaniu je zamontowali. Nie widział żadnej różnicy.
Po ok. miesiącu zauważył na jego meblach białe rysy, które zrobił odkurzacz i-robot. Wtedy też zauważył, że meble są dłuższe niż X. Twierdzi, że wysłalismy do niego podróbki i że listwy są bardzo słabo polakierowane.
Co w takiej sytuacji przysługuje temu klientowi? Jakie może mieć roszczenia, co może żądać?
Wymiany, zwrotu kwoty ? A co z kosztami związanymi z montażem?

Reklamacja towaru na zamówienie

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Reklamacja towaru na zamówienie

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział dla umów sprzedaży ruchomości konieczności zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej tej czynności prawnej – czyli nawet forma ustna wiąże klienta, a zgodnie z przepisem art. 73 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej”.

Mając zatem powyższe na uwadze, należy wskazać, iż klient, który złożył zamówienie w sklepie, zobowiązany jest odebrać zamówiony towar, opłacić umówioną cenę i ewentualnie również koszty przesyłki.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy sprzedaży obowiązuje także w stosunkach między przedsiębiorcami. Określają ją przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (K.c.). Dla przedsiębiorców wprowadza się jednak szczególne obwarowanie:

„Art. 563. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.”

Przepisy nie określają, co znaczy „niezwłocznie”, stąd istnieje pewien stopień uznania dla stwierdzenia spełnienia tego obowiązku. W naszej ocenie jednak jeśli klient nie zawiadomił Państwa w momencie dostarczenia towaru (a w dodatku po jego montażu), można by dopatrywać się u niego zwłoki.

Reklamacja towaru na zamówienie

Zawiadomienie sprzedawcy może przyjąć dowolną formę – musi być złożone tak, by do niego doszło, tj. by miał możliwość zapoznania się z jego treścią (art. 61 K.c.). Jeśli jednak zawiadomienie następuje drogą pocztową, wystarczające jest wysłanie listu poleconego niezwłocznie po wykryciu wady. Jeśli następuje w inny sposób – informacja o wadzie musi niezwłocznie dojść do sprzedawcy, nie tylko być nadana.

Ponieważ klient jest przedsiębiorcą,nie konsumentem, będzie musiał przed ewentualnym sądem udowodnić, że rzecz miała wadę w chwili jej wydania, a wada ta nie powstała później. Wadą jest dostarczenie listew innego producenta. Tak więc klient musi udowodnić, że faktycznie złożył zamówienie na konkretne dane – może być to zapis rozmowy lub także świadkowie rozmowy (oczywiście Państwo mogą mieć swoich świadków). Samo przyjęcie, że listwa ma kilka centymetrów więcej nie świadczy o zamówieniu produktu danego producenta.

Art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje ponadto, że do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. Przy czym zawiadomienie może być dokonane w dowolnej formie, nawet ustnie.

Bieg terminu na zawiadomienie liczy się od momentu wykrycia wady. Z tym faktem związany jest drugi z obowiązków ciążących na przedsiębiorcy – zobowiązanie do zbadania zakupionej rzeczy w czasie i sposób zwyczajowo przyjęty. Natomiast wykrycie wady powinno nastąpić maksymalnie przy odbiorze towaru.
Wskazuje się także na zdroworozsądkowe podejście, wiedzę przedsiębiorcy oraz fakt, że co do zasady powinien on wykazywać dbałość o własne interesy gospodarcze. Warto podkreślić, że przy zakupie hurtowym wystarczy zbadanie losowe, reprezentatywne. [M. Gutowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088, wyd. 1 2016 r.]
Skutkiem niedochowania przez przedsiębiorcę powyższych obowiązków jest utrata uprawnień z tytułu rękojmi. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przedsiębiorca zachowuje w takim wypadku prawo do domagania się naprawienia szkód jakie poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów na rzecz [Uchwała Sądu Najwyższego z 7 sierpnia 1969 r., III CZP 120/68].

W Państwa przypadku mamy do czynienia z dwoma kwestiami: tym czy klient zamówił towar danej firmy oraz jakie dowody mają Państwo na poparcie swojej wersji oraz druga kwestia: niezachowanie przez klienta terminu do zbadania i powiadomienia Państwa o wadzie rzeczy. Montaż wyklucza bowiem argument, że klient zbadał towar niezwłocznie.

Reklamacja towaru na zamówienie

W tym przypadku należałoby przesłać do klienta pismo ze wskazaniem na te dwa fakty oraz wezwaniem do przedłożenia dowodów na fakt, że zamówienie dotyczyło innego produktu.

Reklamacja towaru na zamówienie