Opublikowano

Praca na umowie zlecenie w czasie urlopu wychowawczego i druga ciąża

Praca na umowie zlecenie w czasie urlopu wychowawczego i druga ciąża

Praca na umowie zlecenie w czasie urlopu wychowawczego i druga ciąża

Stan faktyczny: Jestem na wychowawczym urlopie w firmie gdzie jestem zatrudniona na umowę o pracę. Chciałabym podjąć pracę na zlecenie w innej firmie.jak wygląda sytuacja gdybym zaszła w 2 ciąże. Na wychowawczym dostanę wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w firmie gdzie będę na zlecenie czy w firmie gdzie jestem na wychowawczym.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636)

Praca na umowie zlecenie w czasie urlopu wychowawczego i druga ciąża

Osoby podejmujące pracę w kilku miejscach mogą liczyć w razie choroby na zasiłek z tytułu każdego zatrudnienia. Prawo do świadczeń związanych z chorobą i rodzicielstwem przysługuje bowiem z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zlecenia u każdego z pracodawców w chwili narodzin dziecka pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z każdego stosunku pracy.

Tak więc po zakończeniu wychowawczego, jeśli wróci Pani do pracy i jednocześnie będzie Pani zatrudniona w innym miejscu – otrzyma Pani dwa zasiłki chorobowe w razie zwolnienia lekarskiego i dwa zasiłki macierzyńskie po urodzeniu dziecka.

Najlepszym rozwiązaniem jest więc przerwanie urlopu i powrót do pracy. Jeżeli stan zdrowia na to nie pozwala, to powinno się wrócić do pracy na „jeden dzień”, a następnie udać się do lekarza po zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży. Ważne, by najpierw nastąpił powrót do pracy, a dopiero w drugiej kolejności zwolnienie, w przeciwnym razie kobiecie nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie. 

Jeżeli wróci Pani do pracy i przedłoży L4, to otrzyma Pani zasiłek chorobowy z tytułu ciąży, którego wartość zostanie wyliczona na podstawie ostatnich 12 miesięcy sprzed pierwszego L4 przy pierwszej ciąży. Wysokość zasiłku będzie wówczas równa 100% średniej pensji z dwunastu ostatnich miesięcy sprzed pierwszego zwolnienia. 

Po zakończeniu ciąży, kobieta może ponownie iść na urlop macierzyński, który również będzie płatny. Wartość wynagrodzenia będzie tak samo liczona jak podczas pierwszego urlopu macierzyńskiego. Po jego zakończeniu może znów pójść na urlop wychowawczy lub od razu wrócić do pracy. 

Jeśli dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, może zostać Pani zobowiązana do powrotu do pracy jeżeli dziecko będzie w żłobku codziennie w pełnym wymiarze,. Natomiast stanowiska organów są w tej sprawie bardzo różne. Urlop wychowawczy – zgodnie z art. 186 ustawy Kodeks pracy – jest udzielany na wniosek pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 5 lat, aby móc sprawować nad nim osobistą opiekę. To jest cel nadrzędny tego urlopu.

Jednak przełożony ma prawo odwołać pracownika z urlopu wychowawczego na przykład w sytuacji, którą określa art. 1862 Kodeksu pracy, a więc w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na przykład właśnie poprzez oddanie go do przedszkola.

Praca na umowie zlecenie w czasie urlopu wychowawczego i druga ciąża

Pracodawcy przysługuje zatem prawo odwołania podwładnego z urlopu wychowawczego wtedy, gdy udowodni korzystanie z tego urlopu niezgodne z jego przeznaczeniem. Pracodawca może wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wyznaczonym, aby pracownik podjął zatrudnienie. Podany termin nie może przekraczać 30 dni od dnia otrzymania takiej wiadomości, nie może być też krótszy niż 3 dni od dnia wezwania.

Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego z Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 21 maja 2014 r. (sygn. akt II SA/Go 311/14, LEX nr 1485741): „Jedynie umieszczenie dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę nad dzieckiem w okresie dłuższym niż 5 dni w tygodniu uzasadnia odmowę przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego określonemu w Art 10 ust 1 u.ś.r. (ustawa o świadczeniach rodzinnych). Natomiast fakt korzystania przez dziecko z opieki dziennej w placówce szkolno-wychowawczej, takiej jak żłobek czy też przedszkole nie mogą stanowić bezpośredniej podstawy do odmowy przyznania tego świadczenia. W takiej sytuacji niezbędnym jest wykazanie, iż uniemożliwia to sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie oznacza, że kontakt z dzieckiem musi być ciągły, nieprzerwany, że sprawująca taką opiekę osoba nie może zostać zastąpiona w wykonywaniu czynności opiekuńczych przez domowników czy inne osoby przez krótsze okresy. Sprawowanie opieki osobiście nie można utożsamiać z dzwudziestoczterogodzinnym i nieprzerwanym przebywaniem z dzieckiem, bowiem w przepisie art. 10 ust. 5 pkt 3 czy pkt 4 u.ś.r. ustawodawca ewidentnie przewiduje możliwość przerw w sprawowaniu bezpośredniej i osobistej opieki, nie pozbawiając sprawowanej przez takiego opiekuna opieki szczególnego charakteru wynikającego z przeznaczenia urlopu wychowawczego”.

Praca na umowie zlecenie w czasie urlopu wychowawczego i druga ciąża

Jeżeli chcieliby Państwo zadać pytanie własne należy kilknąć w ten link