Opublikowano

Czy od wpisu hipotecznego można naliczać odsetki?

Wpis hipoteczny a odsetki

0.01.2020 r. Wpis hipoteczny a odsetki

Hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Poza wierzytelnością główną, hipoteka zabezpiecza również mieszczące się w jej sumie roszczenia o odsetki, jak również roszczenia o przyznane koszty postępowania oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne.

Wierzytelności te musza jednak zostać wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki. Górną granicę odpowiedzialności dłużnika wyznaczy suma hipoteki.

Zgodnie z przepisami odsetki niemieszczące się w sumie hipoteki nie są objęte zakresem zabezpieczenia. Oznacza to, że jeśli w wyniku zapłacenia należności głównej wynoszącej na przykład 100 tysięcy złotych odsetki zmieszczą się w sumie hipoteki, która wynosi 120 tysięcy złotych, wówczas będą objęte zabezpieczeniem. Inaczej będzie, jeśli wierzyciel spróbuje zaspokoić całą należność główną wraz z odsetkami, a kwota ta łącznie przewyższy sumę 120 tysięcy złotych. W takim wypadku roszczenia o odsetki niemieszczące się w sumie hipoteki podlegają zaspokojeniu tak, jakby nie były zabezpieczone hipoteką, tj. dopiero w kategorii dziewiątej. Jeśli suma hipoteki wystarczy na zaspokojenie w całości roszczeń ubocznych, w pierwszej kolejności zaspokojona zostanie wierzytelność główna, a dopiero z pozostałej kwoty roszczenia uboczne. Spośród tych ostatnich najpierw pokryte zostaną koszty postępowania, następnie odsetki, a na końcu pozostałe roszczenia o świadczenia uboczne.

Treść art. 69 ustawy o kw nie jest jednak w tym zakresie precyzyjna. Wątpliwości budzi bowiem zwrot „jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki w księdze wieczystej”. Powstaje pytanie, czy w treści podstawy wpisu muszą być wymienione zarówno roszczenia o odsetki, o przyznane koszty postępowania, jak i inne roszczenia o świadczenia uboczne, czy też ta dodatkowa przesłanka dotyczy wyłącznie innych roszczeń o świadczenia uboczne. W doktrynie przeważa stanowisko, iż roszczenia o odsetki i przyznane koszty postępowania nie muszą być wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Inne zaś roszczenia o świadczenia uboczne wymagają wskazania w treści wspomnianej podstawy. W orzecznictwie powyższa kwestia nie jest już tak oczywista. W postanowieniu z 23.10.2015 r. Sąd Najwyższy dość enigmatycznie przyjął, że wierzyciel ma możliwość domagania się zabezpieczenia przysługujących mu albo należnych w przyszłości roszczeń o świadczenia uboczne. Jednak brak objęcia takich należności dokumentem stanowiącym podstawę wpisu hipoteki w księdze wieczystej, a więc brak oznaczenia w nim należności ubocznych mających również podlegać zabezpieczeniu nie przesądza o braku podstaw do uwzględnienia wniosku o wpis celem zabezpieczenia głównej wierzytelności pieniężnej (post. SN z 23.10.2015 r., V CSK 20/15, MoPB 2016, Nr 10, s. 38).

Wpis hipoteczny a odsetki

Sąd wieczystoksięgowy nie jest władny do badania sumy hipoteki umownej wskazanej w treści wniosku o wpis. Jeśli suma wskazana w treści wniosku będzie nawet rażąco przewyższać wysokość wierzytelności hipotecznej, odsetek, kosztów postępowania lub innych należności ubocznych, sąd nie może oddalić wniosku o wpis. Badanie, czy nie występuje stan pierwotnego nadzabezpieczenia hipotecznego wykracza bowiem poza kognicję sądu wieczystoksięgowego. Do pomyślenia jest również sytuacja, gdy suma hipoteki wskazana w treści wniosku o wpis w księdze jest niższa albo nawet znacznie niższa od sumy wierzytelności hipotecznej, odsetek, kosztów postępowania i innych świadczeń ubocznych. W takim wypadku sąd również nie może oddalić z tego tylko powodu wniosku o wpis hipoteki. Wówczas roszczenia o należności uboczne, niemieszczące się w sumie hipoteki, nie są objęte zakresem zabezpieczenia i podlegają zaspokojeniu tak jak wierzytelność niezabezpieczona hipoteką (por. wyr. NSA z 1.8.2014 r., II FSK 1999/12, ONSAiWSA 2015, Nr 6, poz. 109).

uchwała SN z 20.05.2005 r. ( IIICZP 24/2005).
Uchwała ta jest moim zdaniem trochę zagmatwana. SN stwierdziił w sentencji że hipoteka na rzezc banku obejmuje odsetki ustawowe, ale nie obejmuje odstetek umownych o zmiennej stopie procentowej. Z uzasadnienia wynika, że ratio legis takiej interpretacji polega na tym, że nalezność zabezp hip musi być z góry określona i przewidywalna, czego odsetki o zmiennehj stopie procentowej nie gwarantują. Ale co z odsetkami umownymi o stałej stopie procentowej wprost wpisanymi do KW? Moim zdaniem nalezy je uwzględniać, bo ich wysokość jest z góry znana i interesy osoby 3 nie są zagrożone. Paradoksalnie wysokość tych odsetek jest b. pewna niż ustawowych. W przypadku Sk Państwa oczywiście uwzględniamy odsetki podatkowe ( o ile są zabezpieczone przez wpis).

Wpis hipoteczny a odsetki