Opublikowano

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej - co z podatkami?

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Jestem obywatelem X zamieszkajacym w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu wydanej dla wykonywania pracy na terenie RP dla pracodawcy zagranicznego (jestem tz. Pracownikiem delegowanym).

Za parę m-cy będę składał wniosek o nadaniu mi karty stałego pobytu bo mieszkam w Polsce już 7 lat i spełniam wymogi. Natomiast jest jeden poważny problem: przez ostatnie 4 lata jestem zatrudniony na podstawie umowy o dzieło z firma Angielska (w zalaczniku zdjęcie umowy). Wynagrodzenie otrzymowałem też na konto w banku Angielskim (co m-c).

No i dla karty stałego pobytu będę musiał przedstawić informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11 lub PIT 11A), zeznania podatkowe (PIT 37 lub PIT 40) wraz z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego (oryginały do wglądu) lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach zawierające wysokość przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku.

Czego zupełnie nie robiłem przez nie znajomość tego obowiazku. Ja nawet nie mam do tej pory numeru podatkowego oraz ZUS’u. Firma angielska (pracodawca) też nie zgłaszała tej umowy nigdzie w Polsce i żadne podatki za mnie nie płaciła. Co mam robić? Kto jest winny w tym wszystkim ja czy firma Angielska?

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Co mam mówić w urzadzie skarbowym żeby załatwić nie opłacone podatki za 4 lata? Z tego co już wiem ZUSu placić nie mósiałem bo jest to umowa o dzieło. Natomiast co z podatkami? Czy mogę powiedzieć że się rozliczę kiedy umowa straci ważność bo jeszcze się nie skończyła? Czy i tak mósiałem co miesiac się rozliczać?

Co jezeli powiem że firma Angielska nie płaciła mi nic przez 4 lata (żyłem na oszędności) i że wypłaci mi to zadłużenie za raz i wtedy ja się rozliczę też za raz z urzadem skarbowym? 

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Jak by tam nie było proszę powiedzieć co i jak zrobić żeby wszystko było załatwiono w sposób polubowny z urzadem skarbowym i nie było do mnie żadnych pretenzje prawnych. I tak oni nie sprawdza ruchu pieniędzy w banku angielskim…

Również mam zadłużenie w polskim banku na ponad 120,000 zlotych (znajduję się w krajowym rejestrze dłużników): czy ta okoliczność nie pomoże mi? Np. powiem: «nie płaciłem podatku bo wszystko zabierał bank przy wpłacie»?

Jestem gotowy zapłacić podatek za 4 lata tylko że nie chcę żeby uznali mnie za osobę swiadomo ukrywajaca swoje przychody. Bo to nie jest tak, poprostu żyłem sobie, pracowałem i nawet nie podejrzywałem że istnieje obowiazek podatkowy. Byłem pewny że jakoś to samo wszystko się rozlicza jeszcze w Anglii…

Na ile to wszystko jest wogóle poważne w stosunku do mnie? To jest pomyłka formalna czy przestępstwo prawa?

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Przedłożone dokumenty: umowa

Niezależnie od sposobu i formy zawarcia umowy z zagranicznym kontrahentem, otrzymane wynagrodzenie należy opodatkować w Polsce. To czy podatek zostanie wskazany w PIT dla osoby fizycznej czy przychód z działalności, zależy od sposobu zawarcia umowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jeśli dochody uzyskiwane są na terytorium Polski, to należy je tutaj rozliczyć. 

Pracownik którzy osiągają dochody z zagranicy obowiązani są do samodzielnego wyliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym osiągnęli dochód – art. 44 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej”.
 • Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Zgodnie z art. 44 ust 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Ponieważ zagraniczny pracodawca nie jest płatnikiem w Polsce to oznacza, że sam pracownik ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek.

Podatnik ma obowiązek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (obecnie jest to 17%). Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W Pana przypadku polecam złożenie zaległych PIT za cały okres obowiązywania umowy wraz z pismem tzw. „czynny żal” i jednoczesnym uregulowaniem zobowiązań. Takie postępowanie powinno przynieść oczekiwany rezultat, tj. brak problemu w US. 

Za nieterminowe złożenie deklaracji można zostać surowo ukaranym. Rodzaj i wysokość kary zależy od kwoty i kwalifikacji czynu, na ogół jednak grozić będzie kara grzywny przewidziana w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. 2007.111.765), który w § 1 stanowi, iż: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Czynny żal

Instytucja czynnego żalu określona w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego stanowi „zawór bezpieczeństwa” dla podatników, którzy swoje błędy chcą naprawić. Oczywiście nie zawsze czynny żal jest dopuszczalny.

Co do zasady nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Warunkiem jest między innymi, by w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Zawiadomienie organu powinno zostać złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie (II AKa 14/2004) „do istotnych okoliczności przestępstwa należą nie tylko te, które dotyczą zachowania wyłącznie osoby sprawcy ujawniającego przed organem powołanym do ścigania przestępstw osoby uczestniczące w popełnieniu przestępstwa, ale również te, które przedstawiają rolę każdego z uczestników przestępstwa, tj. ich sposób działania, świadomość przedsiębranych czynności i godzenia się na nie, czy w końcu zachowanie bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, a podane w tym względzie depozycje nie mogą ulegać zmianom o tak doniosłym znaczeniu, że nie pozwalają na poczynienie jednoznacznych ustaleń dotyczących zdarzenia będącego przedmiotem postępowania przygotowawczego, a następnie osądu w sprawie”.

Wielu podatników dowiaduje się o nieprawidłowościach w swoich rozliczeniach od organów, to zaś utrudnia albo czasem uniemożliwia skorzystanie z instytucji czynnego żalu, gdyż zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Czynny żal będzie również bezskuteczny dla sprawcy, który:

 1. kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
 2. wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
 3. zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;
 4. nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.
 5. Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

W Pana przypadku powyższenie występuje, więc należy uznać że czynny żal będzie skuteczny.

Rozszerzeniem instytucji czynnego żalu lub – jak twierdzą niektórzy – innym jego rodzajem jest instytucja przewidziana przez ustawodawcę w art. 16a Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

To, czy korekta jest prawnie skuteczna, należy rozstrzygać na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005.8.60) lub ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. 2004.8.65).

Zatem samo złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji i uiszczenie należności chroni podatnika, który nie ma obowiązku wyrażać czynnego żalu pisemnie. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajduje omawiany art. 16, czyli podstawą niepodlegania odpowiedzialności jest pisemne zawiadomienie, ujawnienie istotnych okoliczności czynu (w szczególności osoby współdziałającej w jego popełnieniu) oraz uiszczenie w całości wymagalnej należność publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym.

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Odnośnie wpisu Pana osoby do KRD a uzyskania Karty stałego pobytu wyjaśniam co następuje. 

Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt gdy:

 • udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadano mu status uchodźcy w RP (art. 99 ust. 1 pkt 4),
 • ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu (art. 99 ust. 1 pkt 5),
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju (art. 99 ust. 1 pkt 6),
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany (art. 99 ust. 1 pkt 7),
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu, określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a także w przypadku przedłużenia tego terminu (art. 99 ust. 1 pkt 8),
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6 (art. 99 ust. 1 pkt 9),
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Uwaga! Przepisu nie stosuje się w przypadku wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną) (art. 99 ust. 1 pkt 10),
 • przy składaniu wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany (art. 99 ust. 1 pkt 3).

Powyższe nie obejmuje długu bankowego.

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?

Poza statusem pobytowym należy spełnić szereg dalszych przesłanek, bowiem każda z nich może stanowić o odmowie wydania zezwolenia, mimo że wniosek został złożony.

Zezwolenie na pobyt stały nie wydaje się lub cofa się wydane cudzoziemcowi, jeżeli:

 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 199 ust. 1 pkt 1),
 • wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej (art. 199 ust. 1 pkt 2),

w postępowaniu w sprawie udzielenia mu tego zezwolenia:

 1. złożył on wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
 2. zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego (art. 199 ust. 1 pkt 3)
 • został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności (art. 199 ust. 1 pkt 4),
 • opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat (art. 199 ust. 1 pkt 5).

Jednocześnie informujemy, że serwis prawnikonline24 świadczy pomoc w sporządzaniu pism do US, w tym czynnego żalu. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pani zainteresowana naszym wsparciem.

Obywatel spoza UE, zamieszkanie w Polsce a praca dla firmy brytyjskiej – co z podatkami?