Opublikowano

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

Stan faktyczny: Jestem osobą poniżej 35 roku życia. Posiadam współwłasność mieszkania 80 m2 (1/2 własności) i mieszkania 60 m2 (1/4 własności). Rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego w roku 2019. Czy mogę skorzystać ze zwrotu podatku na materiały budowlane użyte na tę budowę? Lub moja żona (wspólnota majątkowa) może z niej skorzystać?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304 z późn. zm.)

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

Zgodnie z ustawą:

Art.4.1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli

nabywca:

1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;

2) do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

2.W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy obojga małżonków.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy, osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

Z art. 20 ust. 3 ustawy wynika, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli: 

1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

1. budową domu jednorodzinnego albo

2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:

1. 75 m2 i 100 m2,

2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;

4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

1. z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z art. 23 ust. 2 ustawy wynika, że wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 23 ust. 3 ww. ustawy).

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

W myśl art. 23 ust. 5 ww. ustawy wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;

2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;

3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1;

4. rok rozpoczęcia inwestycji;

5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1;

6. kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z art. 21 ust. 3-6;

7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;

8. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;

9. oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5.

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 6 ww. ustawy do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

1. pozwolenia na budowę;

2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 

W myśl art. 2 pkt 3, 4, 5 i 7 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi użyte w ustawie określenia oznaczają:

• lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale;

• dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny,

• mieszkanie – lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny,

• powierzchnia użytkowa mieszkania – powierzchnia użytkowa lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

W świetle powyższego należy rozważyć jedynie dwa ograniczenia:

  1. Dotyczące współwłasności mieszkań – Osoba ubiegająca się o zwrot nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – w Pana przypadku nie będzie to problemem gdyż jest Pan współwłaścicielem w częściach ułamkowych

oraz

2. Dotyczące powierzchni budowanego domu – Maksymalna powierzchnia mieszkania lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać:

  • 75 m2 w przypadku mieszkania.
  • 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.

Owe limity metrażowe zostają zwiększone, jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej troje nieletnich dzieci. W tym przypadku maksymalna powierzchnia nie może przekraczać:

  • 85 m2 w przypadku mieszkania.
  • 110 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

Jeżeli ten warunek również jest spełniony, może Pan otrzymać zwrot podatku. 

Zwrot podatku za materiały budowlane dla osób przed 35 r.ż.