Opublikowano

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Stan faktyczny: Zarówno ja, jak i moja małżonka jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 10 maja 2020r. żona urodziła dziecko, a następnie złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze z zastosowaniem stawki 80% wynagrodzenia.

Mój pracodawca prowadzi działalność w kilku oddziałach (w kilku miastach). Ostatnio firma ogłosiła zamiar wygaszenia oddziału, w którym pracuję. Poszczególni pracownicy otrzymują wypowiedzenia umowy o pracę w różnych terminach, w zależności od terminu końca projektu, do którego są przypisani. Na podstawie dotychczasowej praktyki firmy spodziewam się, że otrzymam wypowiedzenie w czerwcu, firma zobowiąże mnie do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, po czym zwolni z obowiązku wykonywania pracy. Obowiązuje mnie 3 miesięczny okres wypowiedzenia, zatem umowa ulegnie rozwiązaniu 30 września.

Chcę dowiedzieć się, jaki wpływ będzie miało ewentualne wykorzystanie przeze mnie części urlopu rodzicielskiego na skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę. Załóżmy, że X złożę wniosek o udzielenie mi 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie X- tak, aby moment rozwiązania umowy o pracę wypadł w trakcie urlopu rodzicielskiego.

Czy mogę złożyć opisany wyżej wniosek mimo faktu, że okres wypowiedzenia o pracę kończy się 30 września?

Czy to prawda, że pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia tego urlopu?

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu rodzicielskiego powołując się na art. 8 Kodeksu Pracy (Klauzula generalna zakazu nadużywania praw podmiotowych) lub na innej podstawie? Jeśli tak, to jakie są szanse na wygranie sprawy przed Sądem Pracy?

Czy odbywanie przeze mnie opisanego wyżej urlopu rodzicielskiego ma wpływ na skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę?

Czy umowa ulega przedłużeniu do końca urlopu rodzicielskiego?

Czy pracodawca musi wycofać wypowiedzenie i w tej sytuacji może ponownie wypowiedzieć umowę dopiero po zakończeniu urlopu rodzicielskiego? Czy wtedy od nowa liczy się 3 miesięczny okres wypowiedzenia?

Czy mogę odbywać urlop rodzicielski jednocześnie z małżonką (która poinformuje swojego pracodawcę o skróceniu urlopu rodzicielskiego o końcowe 8 tygodni)?

Czy każdemu z nas będzie przysługiwać 80% wynagrodzenia podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego?

Czy w tej sytuacji będą nieustannie przysługiwały mi dodatkowe świadczenia pracownicze, tzn. opieka Medicover, karta Multisport itp.?

Przedłożone dokumenty: brak

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Akty prawne:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41.

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Jak wynika z powyższego, na urlopie wypoczynkowym pracownicy są co do zasady chronieni przed wręczeniem im wypowiedzenia. Jedynym wyjątkiem jest ogłoszeni upadłości lub całkowita likwidacja pracodawcy – w takiej sytuacji ochrona nie obowiązuje.

Nie dotyczy to jednak likwidacji oddziału – ochronę przed wypowiedzeniem może wyłączyć jedynie całkowita likwidacja, a nie tak zwane zmiany organizacyjne polegające na likwidacji stanowiska pracy danego pracownika.

Jeśli zaś chodzi o zastosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych, to ogólną zasadę dotycząca szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w razie zwolnień grupowych formułuje art. 5, zgodnie z którym przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się między innymi art. 41.

Co do zasady zatem szczególna ochrona trwałości stosunku pracy zostaje uchylona. Częściowo przywraca ją, ale w zmodyfikowanej postaci – wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – co w Pana przypadku nie ma miejsca.

Słowem – jeśli Pana urlop nie będzie trwał dłużej niż 3 miesiące – jest Pan całkowicie chroniony przed wręczeniem wypowiedzenia z powodu zwolnień grupowych. Niestety nie może być to czas 8 tygodni, o którym Pan wspomina. 

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Odnośnie złożenia wniosku o urlop w trakcie wypowiedzenia wyjaśniam, co następuje.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach. Może on zostać udzielony najpóźniej do upływu roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia (art. 1821c§ 1 Kodeksu pracy). Urlop ten jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach. Powinny one przypadać bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być jednak udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu (art. 1821c§ 3 Kodeksu pracy). Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski

Z całą pewnością w opisanej sytuacji pracodawca powinien udzielić urlopu rodzicielskiego. Jeżeli wniosek zostanie złożony zaraz po dokonanym wypowiedzeniu, to termin 21 dni, jaki ma pracodawca na udzielenie tego urlopu, upłynie w trakcie trwającego jeszcze okresu wypowiedzenia. Ważne jest, aby pilnować terminu 21 dni do upływu okresu wypowiedzenia. Pracodawca jest bowiem zobligowany do akceptacji wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Odmowa udzielenia tego urlopu może nastąpić jedynie w razie:

  • niezachowania przez pracownika terminu 21-dniowego uprzedzenia przy składaniu wniosku,
  • wnioskowania o urlop nienależny (np. wniosek od pracownika nieposiadającego praw rodzicielskich).

Ochrona przed wypowiedzeniem nie obejmuje okresu od samego złożenia wniosku o urlop rodzicielski, ale zaczyna się dopiero po faktycznym rozpoczęciu tego urlopu. Jeżeli w trakcie 21-dniowego okresu od złożenia wniosku o urlop rodzicielski do jego rozpoczęcia upłynąłby okres wypowiedzenia, to umowa uległaby rozwiązaniu. Jeśli jednak wypowiedzenie, które otrzymała Państwa pracownica, nie zakończy się do tego czasu, to należy uznać, że nie doprowadzi ono do rozwiązania umowy o pracę. To bowiem nastąpiłoby już po rozpoczęciu urlopu rodzicielskiego.

Nadto, pracodawca nie ma prawa do odmowy udzielenia urlopu rodzicielskiego na żadnej podstawie, w tym art. 8 KP. 

Po złożeniu wniosku, wypowiedzenie powinno zostać wycofane. 

Rodzice mogą podzielić się przysługującym im urlopem rodzicielskim lub korzystać z niego jednocześnie. Wolno im też razem przebywać na urlopie rodzicielskim i wychowawczym.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik, a więc na równych prawach matka i ojciec, ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (art. 1821a § 1 pkt 1 K.p.), liczonych jak w przypadku urlopu macierzyńskiego. Co istotne z urlopu tego mogą oni skorzystać jednocześnie, przy czym łącznie nie mogą przekroczyć wymiaru maksymalnego (art. 1821g i art. 1821a § 3 K.p.).  W tym czasie wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna. 

Odnośnie natomiast świadczeń jak opieka medyczna i karta Multi Sport, co do zasady nie powinny się zmienić jednak jest to świadczenie uznaniowe pracodawcy. Jeżeli pracodawca zmieni zasady przyznawania świadczeń w regulaminie, mogą one zostać odebrane. 

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop rodzicielski