Opublikowano

Posłużenie się danymi innej osoby w przypadku kolizji drogowej

Posłużenie się danymi innej osoby w przypadku kolizji drogowej

Posłużenie się danymi innej osoby w przypadku kolizji drogowej

Stan faktyczny: podpisując wczoraj kontynuacje ubezpieczenia OC auta Pani poinformowała mnie, że została przypisana mi szkoda, której nie zrobiłem. Zostałem podany jako sprawca zdarzenia. Ktoś podszył się pode mnie używając moich danych osobowych. Zadzwoniłem do MTU gdyż samochód ciężarowy, którym rzekomo kierowałem był tam ubezpieczony i telefonicznie potwierdzono moją winę. Jakie kroki powinienem podjąć w pertraktacjach z MTU.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 – dalej K.c.)
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  4. Posłużenie się danymi innej osoby w przypadku kolizji drogowej

W Pana przypadku z pewnością doszło do kradzieży tożsamości, więc przede wszystkim należy złożyć w prokuraturze lub na policji (listem poleconym lub osobiście) zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego. Tylko z takim dokumentem ma Pan możliwość rozmowy z ubezpieczycielem, gdyż w tej chwili ubezpieczyciel nie ma świadomości kradzieży danych osobowych a nawet jeżeli przedstawi Pan swoje stanowisko, ubezpieczyciel musi legitymować się dowodem w sprawie. W innym wypadku poszkodowany miałby roszczenia odszkodowawcze wobec ubezpieczyciela. 

Kradzież tożsamości jest wprost spenalizowana w kodeksie karnym. Zgodnie z dodanym w 2011 r. art. 190a § 2 kodeksu karnego za podszywanie się pod inną osobę poprzez wykorzystanie jej wizerunku lub innych danych osobowych grozi do trzech lat więzienia. Sprawca musi jednak działać w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Gdy złoży Pan zawiadomienie w organie ścigania a ten ustali faktycznego sprawcę, będzie Pan miał możliwość wystąpienia o odszkodowanie wobec sprawcy na gruncie przepisów cywilnych. 

Mamy bowiem do czynienia z deliktem czyli czynem niedozwolonym, rodzącym odpowiedzialność odszkodowawczą. Stanowi o tym art. 415 Kodeksu cywilnego.

Posłużenie się danymi innej osoby w przypadku kolizji drogowej

Art. 415. [Odpowiedzialność ex delicto]

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

W grę wchodzi również naruszenie dóbr osobistych. Samo posłużenie się danymi osobowymi jest już naruszeniem. A co więcej posłużenie się i doprowadzenie do powstania odpowiedzialności po Pana stronie wobec ubezpieczyciela dodatkowo urealnia możliwość domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawet jeżeli osoba nie poniosła żadnej szkody w sensie uszczerbku majątkowego (bo np. jednak nie doszło do egzekucji).

23. [Dobra osobiste człowieka]

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Posłużenie się danymi innej osoby w przypadku kolizji drogowej

Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych]

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Legal Arts świadczy pomoc w sporządzaniu po zawiadomień do organów ścigania oraz wezwań do zapłaty za naruszenie danych osobowych i pozwów cywilnych. Prosimy o wiadomość jeżeli będzie Pan zainteresowany naszym wsparciem.

Posłużenie się danymi innej osoby w przypadku kolizji drogowej

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link