Opublikowano

Przerejestrowanie samochodu otrzymanego w spadku

przerejestrowanie samochodu otrzymanego w spadku

24.03.2020 r. Przerejestrowanie samochodu otrzymanego w spadku

Stan faktyczny: Zmarł mój tata, który był jedynym właścicielem samochodu. Obecnie z siostrą i mamą załatwiamy sprawy spadkowe tak, aby mama została teraz jedynym właścicielem tego auta. Mama chciałaby sprzedać samochód, ale dopiero  po upływie 1/2 roku. Czy w takiej sytuacji mama ma obowiązek przerejestrować go na siebie, czy może użytkować samochód przez te wspomniane pół roku bez przerejestrowywania i dopiero nowy właściciel zarejestruje go na siebie? Bo z tego, co się orientuję, po kupnie samochodu istnieje obowiązek przerejestrowania go, ale jak od strony prawnej wygląda sytuacja, gdy auto odziedziczy się ?

Przedłożone dokumenty: brak

Przerejestrowanie samochodu otrzymanego w spadku

Po pierwsze, można nadal użytkować samochód, o ile ma wykupione ubezpieczenie OC.

Obecne przepisy, co prawda zobowiązują do przerejestrowania ale nie nakładają kar za nieprzerejestrowanie. Natomiast ostatnia nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz Prawo o Ruchu Drogowym przewiduje termin 30 dniowy od nowego roku i nie ma przy tym znaczenia sposób nabycia pojazdu. W chwili obecnej termin 30 dniowy dotyczy samochodów sprowadzanych z terytorium UE oraz obowiązku poprzedniego właściciela oraz nabywcy pojazdu o powiadomieniu starosty. Dodatkowo przepisy nie przewidują żadnych kar za niedopełnienie obowiązków. Zmiany zaczną obowiązywać w 2020 r.

Dotychczasowy art. 78 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych
w dowodzie rejestracyjnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, jednym z dokumentów, które musi przedstawić w celu rejestracji właściciel, jest dowód własności pojazdu (umowa nabycia).

Nowa ustawa wprowadza sankcje za dwa rodzaje czynów. Pierwszy z nich to niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2020 za brak realizacji tego obowiązku będzie groziła kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł (nowy art. 140mb Prawa o ruchu drogowym). Takiej samej karze będzie podlegać właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomił starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary będzie nakładać starosta w formie decyzji administracyjnej, a pieniądze trafią do budżetu powiatu. Karze pieniężnej podlegać będzie właściciel pojazdu sprowadzonego po 1 stycznia 2020 z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Także jeżeli postępowanie spadkowe zakończy się przed 2020 r., nie muszą Panie przerejestrować auta w ogóle – oczywiście teoretycznie ustawa do tego zobowiązuje, ale za brak tego działania nie zostaną nałożone żadne sankcje.

W takiej sytuacji pierwszym krokiem do uregulowania spraw spadkowych jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Co prawda nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobiercę, ale pewnych przypadkach uzyskanie takiego stwierdzenia jest konieczne.

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w sposób urzędowy zaświadcza przejście majątku na spadkobierców. Jest podstawą do wpisania ich jako nowych właścicieli nieruchomości (jeśli taka wchodziła w skład spadku) do księgi wieczystej, umożliwia im dostęp do rachunków bankowych czy wreszcie daje podstawę do przerejestrowania samochodu itp.

W celu uruchomienia postępowania spadkowego konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Przerejestrowanie samochodu otrzymanego w spadku