Opublikowano

Wielkanoc i wyjazd do rodziny a może tylko spacer? Co nam wolno

Wielkanoc i wyjazd do rodziny a może tylko spacer? Co nam wolno

9.04.2020 r. Wielkanoc i wyjazd do rodziny a może tylko spacer? Co nam wolno

Rozporządzenie wprowadzające ograniczenia w poruszaniu stanowi (stan na 6 kwietnia 2020 r.), że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz 2. zakupu towarów i usług z tym związanych;

2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Już w tej chwili jasne jest, że obostrzenia zostaną również przeciągnięte na okres świąteczny – prawdopodobnie także i na dłuższy czas.

Należy pamiętać, że mimo że wprowadzone przepisy są kontrowersyjne i kwestionowane przez prawników, na osoby przemieszczające się bez ważnego powodu może zostać nałożona kara grzywny, w ekstremalnych przypadkach sięgająca nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponieważ poruszać się możemy jedynie w ważnych lub niezbędnych sprawach, jak wyjście do apteki czy po zakupy spożywcze, wyjazd w odwiedziny na Święta Wielkanocne nie należy do niezbędnych czynności życia codziennego.

Wielkanoc i wyjazd do rodziny a może tylko spacer? Co nam wolno