Opublikowano

Nękanie przez firmę windykacyjną

Nękanie przez firmę windykacyjną

Nękanie przez firmę windykacyjną

Stan faktyczny: W 2018 roku w maju otrzymałam nakaz sądowy o zapłatę kredytu wobec banku X . Sprawa zajmowała się kancelaria Y. Kredyt już spłaciłam i został zamknięty , natomiast kancelaria ciagle dzwoni i jeszcze chce mnie więcej naciągnąć o koszty sądowe . Co w tej sytuacji powinnam zrobić ? Kredyt został spłacony . Co do współpracy z KancelariaY nie chce już z nimi się kontaktować , mam dosyć odbierania od nich telefonu , oni ciagle dzwonią po kilka razy dziennie . 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.)

Nękanie przez firmę windykacyjną

Firmy windykacyjne, aby uniknąć przedawnienia orzeczeń sądowych, zdecydowanie zwiększyły swoje starania na rzecz wyegzekwowania należności (np. należności, których nie musi Pani ponosić a firma sama je ustaliła jako wynagrodzenie za doprowadzenie do ściągnięcia długu) poprzez różne zabiegi, w tym zmasowaną ilość telefonów do osób najbliższych dla dłużnika, często nawet do dalszej rodziny, a nawet i sąsiadów. Również często windykatorzy odwiedzają również wszystkie te osoby osobiście. Problem polega na tym, iż w tej sytuacji firma nie dysponuje nawet tytułem wykonawczym, a mając już spłacone zobowiązanie, nie może skierować sprawy do sądu i uzyskać nakazu zapłaty, a tym bardziej na drogę egzekucji sądowej za pośrednictwem komornika. Komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. W tym przypadku firma liczy zapewne na szczęście, iż wpłaci Pani dodatkową kwotę, aby to uniknąć potencjalnych konsekwencji.

Nękanie przez firmę windykacyjną

Przechodząc już do sedna problemu, należy pamiętać, że przepisy polskiego prawa nie nadają windykacji takich samych uprawnień, jakie posiada komornik. Windykatorzy nie mają prawa nas odwiedzać – chyba że wyrazimy na to zgodę ale również nie mogą nękać nas telefonicznie- co nie wątpliwie ma miejsce w Pani sytuacji. Zarówno jedno jak i drugie ich działanie jest działaniem bezprawnym, za które kodeks karny przewiduje karę. Zgodnie z art. 190a kodeksu karnego:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Nękanie przez firmę windykacyjną

Aby oczywiście tak się stało, należy zgłosić sprawę na policję. Musi jednak Pani pamiętać, że cały ten proces będzie bardzo długotrwały, należy w tym celu nagrywać wszystkie rozmowy, przedkładać billingi oraz inne dowody, a wtedy zapewne Policja lub Prokurator może wystosować do firmy windykacyjnej pismo, które to może ich skutecznie odstraszyć. 

Jeśli zaś chciałaby Pani pójść szybszą i krótszą drogą należy przesłać wezwanie do zaprzestania naruszeń oficjalną drogą (listem poleconym) z poparciem swoich argumentów w przepisach kodeksu cywilnego i karnego. 

Poza wskazanym, może Pani powiadomić inne instytucje.Taką instytucją jest przede wszystkim powiatowy rzecznik praw konsumenta, który jest powołany do stania na straży dobrych praktyk przedsiębiorców, w tym windykatorów w relacjach z konsumentami. O nieuczciwych praktykach należy zawiadomić go pisemnie lub osobiście w siedzibie jego kancelarii. W piśmie bądź na miejscu należy dokładnie opisać praktyki jakie stosuje wobec Pani zespół windykatorów firmy, można również w tym miejscu przedstawić stosowne dowody na swoje twierdzenia, tzn. dowody spłaty całej należności. Rzecznik zwróci się do firmy z oficjalnym pismem o wyjaśnienia, które to może odnieść oczekiwany dla Pani skutek. 

Nękanie przez firmę windykacyjną

Oczywiście można również też domagać się ale już na drodze sądowej odszkodowania od firmy windykacyjnej. Zgodnie bowiem z art. 24 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

Wobec tego może Pani zarówno żądać zaniechania bezprawnego działania firmy oraz domagania się zadośćuczynienia za zaistniałą sytuację. Kwestie zadośćuczynienia reguluje art. 448 Kodeksu cywilnego:

Nękanie przez firmę windykacyjną

„Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”. Zapewne umieszczanie Pana w BIK-u lub BIG-u, które to zmniejsza Pańskie szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, może stanowić naruszenie Pańskich dóbr osobistych i być podstawą do odszkodowania, jeśli oczywiście będzie Pan w stanie wykazać, że bank nie chce udzielić Panu kredytu z uwagi na negatywną historię w BIK-u.

Należy także pamiętać, aby nie podpisywać z tego typu firmami żadnych umów, żadnej ugody i innych, gdyż tego typu zabiegi mogą mieć na celu np. uznanie przez Panią rzekomego długu i zobowiązania się do spłaty określonych należności. W przypadku odwiedzin przez windykatora może bez obaw zawiadomić policję.

Nękanie przez firmę windykacyjną