Opublikowano

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Stan faktyczny: X na mój wniosek rozstałam się z firmą,w której przepracowałam 40 lat . Wypowiedzenie złożyłam pod wpływem traumatycznych zdarzeń w życiu osobistym. Teraz, gdy stres minął, zdaję sobie sprawę z konsekwencji i chciałabym do pracy wrócić

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Szanowna Pani, 

Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę można znaleźć w ustawie Kodeks pracy. Mimo to ustawa nie reguluje cofnięcia wypowiedzenia. Należy więc dostosować się do odwołań zawartych w jego zapisach. Mówi o tym art. 300, odsyłając do przepisów Kodeksu cywilnego. Można je zastosować w sprawach regulowanych przez kodeks pracy pod warunkiem, że zapisy nie kolidują ze sobą. Złożenie oraz wycofanie wypowiedzenia jest oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika. Dlatego też w tym przypadku właściwe będzie zastosowanie zapisów zawartych w art. 61 Kodeksu cywilnego.

Mówi ono o tym, że oświadczenie woli uważa się za złożone dopiero po otrzymaniu informacji przez adresata oraz zapoznania się go z treścią dokumentu. Z kolei cofnięcie wypowiedzenia będzie skuteczne, jeżeli dotrze przed lub jednocześnie z pierwotnym oświadczeniem woli.

Art. 61 [Chwila złożenia]

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Podmiot, który złożył oświadczenie woli w sposób określony w art. 61, jest tym oświadczeniem związany i nie może go w zasadzie jednostronnie cofnąć. Wyjątkowość regulacji zawartej w art. 61 § 1 zd. 2 polega więc na tym, że odwołanie oświadczenia woli następuje, z zachowaniem określonych tam przesłanek, w drodze jednostronnego zachowania podmiotu składającego to oświadczenie. Inna jest bowiem sytuacja, jeżeli druga strona godzi się na cofnięcie wywołanych oświadczeniem skutków prawnych. W takim przypadku mogą wchodzić w grę różne inne figury prawne, np. rozwiązania umowy, zmiany jej treści czy np. umowne odstąpienie od umowy.

Skuteczne odwołanie oświadczenia woli jest równoznaczne z taką sytuacją, jak gdyby oświadczenie woli nigdy nie zostało złożone. Dojście odwołania do adresata oznacza jego złożenie w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Wszystkie powyższe uwagi dotyczące tej kwestii zachowują w tej sytuacji pełną aktualność.

W związku z powyższym, może Pani cofnąć odwołanie jednakże od pracodawcy zależy to czy je przyjmie. 

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Jeżeli obawia się Pani tego, że pracodawca może nie wyrazić zgody na odwołanie oświadczenia, może Pani skorzystać z instytucji wady oświadczenia woli:

Art. 82 [Brak świadomości lub swobody] Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

I w tym miejscu możemy mówić np. o chwilowej depresji lub innym schorzeniu potwierdzonym w zaświadczeniu lekarskim. Gdyby składała Pani swoje oświadczenie powołując się na powyższe, warto jednak pracodawcy wytłumaczyć powód Pani wzburzenia lub jeżeli nie chciałaby Pani ujawniać szczegółów sprawy, należałoby również mieć ze sobą zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Przesłankami zastosowania art. 82 KC jest stwierdzenie braku świadomości lub braku swobody u osoby składającej oświadczenie woli w chwili składania tego oświadczenia. Stan braku świadomości i stan braku swobody nie wyłączają się przy tym nawzajem – mogą one wystąpić łącznie u jednej osoby w tym samym czasie, choć mogą również występować niezależnie od siebie. Zastosowanie lub niezastosowanie art. 82 KC zależy od okoliczności faktycznych, do których należy ustalenie stanu świadomości i zdolności do kierowania swoim postępowaniem przez osobę składającą oświadczenie. Nie mają przy tym prawnego znaczenia powody, które doprowadziły do powstania stanu wyłączającego świadomość albo swobodę u osoby składającej oświadczenie woli, nawet gdy osoba ta sama doprowadziła się do takiego stanu.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę