Opublikowano

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Stan faktyczny: Pracownik był 182 dni na zwolnieniu chorobowym. Ostatnie zwolnienie lekarskie wykracza poza termin 182 dni o tydzien. Pracownik otrzyma skierowanie na badania weryfikujace czy może przystąpić do pracy po powrocie ze zwolnienia chorobowego wg informacji od pracodawcy. 

  1. Kiedy powinien wykonać takie badanie – przed końcem upływającego zwolnienia lekarskiego (tego wykraczającego o tydzień ponad 182 dni) czy może to zrobić pierwszego dnia po zwolnieniu czyli w dniu, gdy powinien przystąpić do pracy? 
  2. Co jeśli pracownik chciałby od razu złożyć wypowiedzenie? Czy może to zrobić 1 dnia po ustaniu zwolnienia lekarskiego czyli w dniu teoretycznego przystąpienia do pracy, jeśli nie zrealizuje skierowania pracodawcy na badania dopuszczające do pracy? 
  3. Czy może to zrobić w ostatnim dniu trwania zwolnienia i czy wówczas zlozone wypowiedzenie ma moc bez przystępowania do wspomnianych badań ze skierowania? 
  4. Czy w obliczu tej sytuacji, gdyby możliwe było złożenie wypowiedzenia przez pracownika (bazując na treści pyt.2), pracownik może wysłać takie wypowiedzenie listownie/kurierem, a nie składać go osobiscie w miejscu pracy?

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636)

Jeżeli nie dojdzie do przerwy w niezdolności do pracy, to bez względu na rodzaj choroby, okresy udokumentowane zaświadczeniami lekarskim ZUS ZLA należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Przy „zwykłej” niezdolności do pracy wynosi on 182 dni. Stanowi o tym art. 8 i 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Art. 9 [Okres zasiłkowy]

1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Okoliczności uzasadniające dłuższy okres zasiłkowy potwierdza lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, wpisując w nim odpowiednio kod literowy „D” lub „B”, a jeżeli tego nie zrobił – wydając ubezpieczonemu odrębne zaświadczenie lekarskie, sporządzone na zwykłym druku, potwierdzające ten fakt.

Zgodnie z postanowieniem SN Izba Pracy z dnia 11.12.2018 r. II UK 489/17:

Nowy okres zasiłkowy liczony jest zawsze na nowo, gdy niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie (minimum jednodniowej) zostanie spowodowana inną chorobą, niż poprzedni okres niezdolności do pracy, bądź przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy spowodowana tą samą chorobą przekroczy 60 dni.

W związku z powyższym, przedłużenie okresu chorobowego powinno nastąpić maksymalnie od dnia po upływie 182 dni, tj. Nie możne nastąpić przerwa w zwolnieniu.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Jeżeli pracownik chciałby od razu złożyć wypowiedzenie może to zrobić 1 dnia po ustaniu zwolnienia lekarskiego czyli w dniu teoretycznego przystąpienia do pracy, może to też zrobić w trakcie zwolnienia lekarskiego, gdyż zakaz wypowiadania umów dotyczy jedynie pracodawcy. Zgodnie z Art. 41 Kodeksu pracy to pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca natomiast może wypowiedzieć umowę po 182 dniach nieobecności pracownika. 

Przepisy dopuszczają możliwość przesłania wypowiedzenia umowy o pracę listem poleconym, odnosi więc ono taki sam skutek jak doręczone osobiście. Dla rozpoczęcia biegu wypowiedzenia istotna jednak jest data odbioru tego listu, a nie data jego wysłania.

Kodeks pracy nie reguluje kwestii dostarczenia wypowiedzenia. W tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p. W myśl art. 60 K.c., wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Natomiast, zgodnie z art. 61 K.c., oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt III ZP 31/98: „Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią. (…)”.

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje, oświadczenie woli jest złożone skutecznie wtedy, gdy odbiorca (tu pracodawca) ma możliwość zapoznania się z jego treścią. W przypadku przesyłki listowej taki skutek nastąpi dopiero po odebraniu przesyłki.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika po powrocie do pracy po 182 dniach choroby

Jeżeli mają Państwo pytania własne można je zadać klikając w ten link

Opublikowano

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Stan faktyczny: X na mój wniosek rozstałam się z firmą,w której przepracowałam 40 lat . Wypowiedzenie złożyłam pod wpływem traumatycznych zdarzeń w życiu osobistym. Teraz, gdy stres minął, zdaję sobie sprawę z konsekwencji i chciałabym do pracy wrócić

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Szanowna Pani, 

Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę można znaleźć w ustawie Kodeks pracy. Mimo to ustawa nie reguluje cofnięcia wypowiedzenia. Należy więc dostosować się do odwołań zawartych w jego zapisach. Mówi o tym art. 300, odsyłając do przepisów Kodeksu cywilnego. Można je zastosować w sprawach regulowanych przez kodeks pracy pod warunkiem, że zapisy nie kolidują ze sobą. Złożenie oraz wycofanie wypowiedzenia jest oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika. Dlatego też w tym przypadku właściwe będzie zastosowanie zapisów zawartych w art. 61 Kodeksu cywilnego.

Mówi ono o tym, że oświadczenie woli uważa się za złożone dopiero po otrzymaniu informacji przez adresata oraz zapoznania się go z treścią dokumentu. Z kolei cofnięcie wypowiedzenia będzie skuteczne, jeżeli dotrze przed lub jednocześnie z pierwotnym oświadczeniem woli.

Art. 61 [Chwila złożenia]

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Podmiot, który złożył oświadczenie woli w sposób określony w art. 61, jest tym oświadczeniem związany i nie może go w zasadzie jednostronnie cofnąć. Wyjątkowość regulacji zawartej w art. 61 § 1 zd. 2 polega więc na tym, że odwołanie oświadczenia woli następuje, z zachowaniem określonych tam przesłanek, w drodze jednostronnego zachowania podmiotu składającego to oświadczenie. Inna jest bowiem sytuacja, jeżeli druga strona godzi się na cofnięcie wywołanych oświadczeniem skutków prawnych. W takim przypadku mogą wchodzić w grę różne inne figury prawne, np. rozwiązania umowy, zmiany jej treści czy np. umowne odstąpienie od umowy.

Skuteczne odwołanie oświadczenia woli jest równoznaczne z taką sytuacją, jak gdyby oświadczenie woli nigdy nie zostało złożone. Dojście odwołania do adresata oznacza jego złożenie w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Wszystkie powyższe uwagi dotyczące tej kwestii zachowują w tej sytuacji pełną aktualność.

W związku z powyższym, może Pani cofnąć odwołanie jednakże od pracodawcy zależy to czy je przyjmie. 

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Jeżeli obawia się Pani tego, że pracodawca może nie wyrazić zgody na odwołanie oświadczenia, może Pani skorzystać z instytucji wady oświadczenia woli:

Art. 82 [Brak świadomości lub swobody] Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

I w tym miejscu możemy mówić np. o chwilowej depresji lub innym schorzeniu potwierdzonym w zaświadczeniu lekarskim. Gdyby składała Pani swoje oświadczenie powołując się na powyższe, warto jednak pracodawcy wytłumaczyć powód Pani wzburzenia lub jeżeli nie chciałaby Pani ujawniać szczegółów sprawy, należałoby również mieć ze sobą zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Przesłankami zastosowania art. 82 KC jest stwierdzenie braku świadomości lub braku swobody u osoby składającej oświadczenie woli w chwili składania tego oświadczenia. Stan braku świadomości i stan braku swobody nie wyłączają się przy tym nawzajem – mogą one wystąpić łącznie u jednej osoby w tym samym czasie, choć mogą również występować niezależnie od siebie. Zastosowanie lub niezastosowanie art. 82 KC zależy od okoliczności faktycznych, do których należy ustalenie stanu świadomości i zdolności do kierowania swoim postępowaniem przez osobę składającą oświadczenie. Nie mają przy tym prawnego znaczenia powody, które doprowadziły do powstania stanu wyłączającego świadomość albo swobodę u osoby składającej oświadczenie woli, nawet gdy osoba ta sama doprowadziła się do takiego stanu.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę

Opublikowano

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży

wypowiedzenie umowy o pracę

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży

Stan faktyczny: Jestem w ciąży, 6-7 tydzień o czym dowiedziałam sie 4 sierpnia 2018, a
z dniem 31 lipca 2018 podpisałam wypowiedzenie jakie otrzymałam od
pracodawcy. Wypowiedzenia nie da się cofnąć, ponieważ sklep został
zlikwidowany. Umowę o pracę miałam na czas nieokreślony, na cały etat
. Chciałam zapytać czy należą mi się jakieś swiadczenia z ZUS-u z
tytułu zwolnienia mnie w momencie kiedy byłam w ciąży?

Akty prawne:

1. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („kodeks pracy”, „k.p.”)

Szanowna Pani,

należą się Pani wszelkie roszczenia wobec pracodawcy. Aby jednak tak się stało konieczne jest podjęcie działań – niezwłocznie – z Pani strony. Poniżej wyjaśniamy dlaczego.

Kodeks Pracy szczególnie chroni kobiety w ciąży – nawet wtedy, kiedy nie wiedzą one jeszcze o tym, że są w ciąży. Oznacza to, że można cofnąć wypowiedzenie (lub jego podpisanie – gdyż pracowdawca nie miał prawa zwolnić pracownicy w ciąży) motywując to działaniem pod wpływem błędu. Pracodawca takie cofnięcie wypowiedzenia musi uznać i przywrócić pracownicę do pracy o ile pracownica złoży wniosek w ciągu 7 dni od momentu uzyskania informacji  o byciu w ciąży (termin 7 dni nie jest sztywny. Wynika z art. 264 § 1 KP który mówi o tym, że na złożenie wniosku o cofnięcie wypowiedzenia do sądu pracy, pracownik ma 7 dni. Zbyt duże opóźnienie w złożeniu wniosku może uniemożliwić pracownicy przywrócenie do pracy, dlatego lepiej ten termin zachować – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. II PK 209/11). Z tego powodu proszę o zachowanie terminu w korespondencji z pracodawcą. Odradzamy wskazywanie terminu 4 sierpnia.
Kobieta w ciąży jest objęta szczególną ochroną zatrudnienia, a to oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać jej umowy o pracę. Wyjątki dotyczą nielicznych przypadków, takich jak upadłość lub likwidacja pracodawcy czy zwolnienie dyscyplinarne samej pracownicy.

Bezwzględna ochrona pracownicy w ciąży oznacza, że nie można wypowiedzieć jej umowy również przed zajściem w ciążę (czyli przed rozpoczęciem okresu ochronnego), jeśli upływ tego wypowiedzenia przypada już w okresie ciąży. Pracodawca musi wtedy złożyć oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia i przywrócić pracownicę do pracy na poprzednim stanowisku.Ponadto, jak wielokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy, zakaz rozwiązywania umowy o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, a powiadomiła o tym fakcie pracodawcę już po rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, wyrok z 29 marca 2001 r., I PKN 330/2000). Jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, pracownica ma prawo domagać się od pracodawcy uznania rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie ciąży jest niezgodne z przepisami prawa. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy będącej w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim. Pracownica w ciąży ma zapewnioną przez prawo pracy szczególną ochronę, także w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wynika to ze szczególnej troski ustawodawcy o godziwy byt materialny i komfort psychiczny przyszłej mamy.
Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży oraz podczas urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy, a zakładowa organizacja związkowa, która reprezentuje pracownicę, wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Pracodawca nie może także rozwiązać umowy o pracę, gdy pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia. Jeśli pracownica o ciąży dowiedziała się już po rozwiązania stosunku pracy, a zaszła w nią w okresie wypowiedzenia, może zażąć od pracodawcy uznania tej czynności za bezskuteczną. Wystarczy, że przedstawi stosowne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (najpóźniej w ostatnim dniu), była w ciąży.
Aby uchylić porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę, powinna złożyć oświadczenie, że wycofuje swoją decyzję odnośnie zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy i domagas się przywrócenia stosunku pracy. W ten sposób wypowiedzenie traci swoją moc i stosunek pracy trwa nadal.
Jeśli pracodawca odmówi przywrócenia do pracy, pozostaje skierowanie sprawy do sądu pracy.