Opublikowano

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Stan faktyczny: Jestem w związku nieformalnym. Oboje jesteśmy niezależni finansowo (rozdzielności majątkowe ze współmałżonkami, z którymi się rozwodzimy). Kupuję mieszkanie. Chciałbym żeby było ono OD RAZU współwłasnością (50/50) czyli akt notarialny przeniesienia od dewelopera podpisalibyśmy oboje. Natomiast mieszkanie byłoby zapłacone z TYLKO MOJEGO kredytu (udzielonego mi indywidualnie). Czy możemy tak zrobić? Czy rodzi to jakieś zobowiązania podatkowe ze strony mojej partnerki? (albo inne koszty). 

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Należy wskazać, iż polskie prawo nie reguluje kwestii konkubinatu oraz powstałych między partnerami stosunków o charakterze majątkowym. W związku z tym doktryna i orzecznictwo stosują normy prawne regulujące stosunek współwłasności do powstałych między partnerami stosunków majątkowych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1970 r., dokonując rozliczeń między konkubentami, sąd stosuje następujące zasady: co do roszczeń z tytułu nieruchomości i rzeczy ruchomych nabytych wspólnie, na własność lub w posiadanie, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty – przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jedną z wymienionych osób w przedmiotach należących do drugiej, a wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa – przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (sygn. akt III CZP 62/69).

Jeżeli nabędą Państwo nieruchomość ale z Pana środków partnera (może być to Pana kredyt) i jednocześnie partnerka zostanie współwłaścicielem nieruchomości, dojdzie do umowy darowizny. Będzie to darowizna środków pieniężnych (lub pożyczka) lub udziałów we współwłasności nieruchomości. Jest to rozwiązanie niekorzystne, gdyż darowizna i pożyczka pomiędzy konkubentami są opodatkowane. Dopiero gdyby dokonali Państwo takiej darowizny po ślubie, byłaby ona nieopodatkowana. Proszę też mieć na uwadze, że darowiznę można odwołać. 

W razie Pana śmierci (w przypadku, gdy partnerka będzie już współwłaścicielem nieruchomości), możemy mieć do czynienia z dziedziczeniem testamentowym – w takim wypadku może Pan zapisać partnerce swoją część domu, ale jeżeli ma Pan dzieci to będzie im należny zachowek o ile nie otrzymają ekwiwalentu w postaci innego majątku lub z dziedziczeniem ustawowym – w takim wypadku partnerka będzie dziedziczyć połowę spadku, dzieci natomiast po 1/4. 

Ewentualnie partnerka może wnieść do nieruchomości z majątku własnego i w przypadku podziału majątku lub innych okoliczności, może wliczyć w swój wkład jako nakłady na nieruchomość. Muszą być one jednak udokumentowane. Do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku faktycznym (konkubinacie, związku partnerskim) mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyr. SN z 16.5.2000 r., IV CKN 32/00, OSN 2000, Nr 12, poz. 222; zob. też K. Kazimierczak, Rozliczenie konkubinatu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w sprawach krajowych i transgranicznych, Rodzina i Prawo 2012, Nr 22; A. Szlęzak, Konkubinat a bezpodstawne wzbogacenie. Uwagi na tle judykatury Sądu Najwyższego, RPEiS 1990, Nr 3).

W uchwale Sądu Najwyższego z 30.1.1970 r. (III CZP 62/69) wskazano, że do roszczeń między konkubentami z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty, należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiej z tych osób, zastosowanie znaleźć powinny przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Współwłasność nieruchomości w związku partnerskim – jak to działa, gdy kredyt jest przypisany tylko do jednej osoby

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zadaj pytanie w tym miejscu

Opublikowano

Nakłady na związek partnerski

Nakłady na związek partnerski

Nakłady na związek partnerski

Stan faktyczny: Mieszkałam z Partnerem przez 12 lat podczas których płaciłam za wspólnie wynajmowane mieszkanie, ZUS i samochód. Partner nie miał stałego stałego zatrudnienia i problemy (prawdopodobnie) ze zdrowiem. W tej chwili doszło do rozstania. Jak odzyskać środki?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)

 

Nakłady na związek partnerski

W pierwszej kolejności proszę rzeczywiście ustalić, czy może Pani udowodnić przekazywanie pieniędzy, bowiem przed ewentualnym sądem, jeśli w końcowej fazie sprawa by się o taki oparła, tak naprawdę liczy się tylko to, co Pani udowodni. Warto mieć sms-y, maile z partnerem dotyczące np. wynajmowanego mieszkania czy innych opłat jak ZUS oraz wszelkich innych kosztów. Jeśli jako powód nie dowiedzie Pani swojego roszczenia, powództwo zostanie oddalone. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego (K.c.) i art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) to na stronie, która z danych okoliczności wywodzi skutki prawne, spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na istnienie tych okoliczności. Jeśli tak powoływane okoliczności nie zostaną udowodnione, sąd nie będzie ich brał pod uwagę przy orzekaniu (chyba że druga strona przyzna ich istnienie lub wynikają one z całej rozprawy, a druga strona im nie zaprzeczyła, art. 229, 230 K.p.c.).

W Pani przypadku stosujemy przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu.

Nakłady na związek partnerski

Zgodnie z art. 410 § 1 i 2 w zw. z art. 405 K.c. – kto bez podstawy prawnej uzyskał nienależne świadczenie kosztem innej osoby, obowiązany jest do jego zwrotu.

Do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku faktycznym (konkubinacie, związku partnerskim) mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyr. SN z 16.5.2000 r., IV CKN 32/00, OSN 2000, Nr 12, poz. 222; zob. też K. Kazimierczak, Rozliczenie konkubinatu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w sprawach krajowych i transgranicznych, Rodzina i Prawo 2012, Nr 22; A. Szlęzak, Konkubinat a bezpodstawne wzbogacenie. Uwagi na tle judykatury Sądu Najwyższego, RPEiS 1990, Nr 3).

Zatem na podstawie powyższych przepisów mogłaby Pani po rozpadzie związku żądać zwrotu przekazanych środków, dowodząc, że przekazując środki, łożyła Pani i liczyła na wspólną przyszłość, a w związku z odejściem partnera i rozpadem związku, taka podstawa świadczenia odpadła.

Nakłady na związek partnerski

W uchwale Sądu Najwyższego z 30.1.1970 r. (III CZP 62/69) wskazano, że do roszczeń między konkubentami z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty, należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiej z tych osób, zastosowanie znaleźć powinny przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody (art. 406 K.c.). Gdyby zatem partner np. rozbił samochód i otrzymał pieniądze z ubezpieczenia, do korzyści, której zwrotu może Pani żądać, liczyłyby się otrzymane środki.

Pani sytuacja mogłaby być jednak także rozpatrywana na gruncie nieformalnej darowizny środków – wtedy jednakże można by żądać zwrotu środków tylko w razie rażącej niewdzięczności obdarowanego (art. 898 K.c.).

W świetle powyższego należy do partnera wysłać listem poleconym ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z powołaniem na powyższe przepisy i wyszczególnieniem kwot do zapłaty. Takie pismo jest konieczne i ułatwia ewentualne postępowanie sądowe.

Nakłady na związek partnerski