Opublikowano

Upadłość kontrahenta – co dalej

Upadłość kontrahenta

3.12.2019 r. Upadłość kontrahenta

Stan faktyczny: Prowadzę działalność gospodarczą. Od dwóch lat współpracuje z X (spółka) na zasadzie współpracy w działalności X. Na mojej stronie internetowej wyświetlają się reklamy obsługiwane przez X. Ostatnio dowiedziałem się że X ogłosiła upadłość na początku X. Zalegają z płatnościami za ostatnie kilka miesięcy, zadłużeniem spółki ma zająć się syndyk. Chciałbym rozwiązać umowę z X, czas wypowiedzenia w umowie to 3 miesiące.

Wysłałem zapytałem jak mogę rozwiązać z nimi umowę. Dostałem odpowiedź, że po mojej stronie leży podjęcie decyzji czy i w jakiej formie umowa ze spółką powinna zostać rozwiązana. Zasady wypowiedzenia umowy określają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia przedmiotowej umowy.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.) („Ustawa”)

Zadane pytania:

Czy w sytuacji upadłości, okres wypowiedzenia będzie krótszy ?

Jaką formę rozwiązania umowy z X najlepiej wybrać?

Art. 83 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Ustawy wprost wskazuje, że nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. Z przytaczanego przepisu, interpretowanego wspólnie z art. 84 tej ustawy, zgodnie z którym, po ogłoszeniu upadłości zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są możliwe tylko według przepisów ustawy, wynika, że czynność prawna dokonana z naruszeniem ustawy jest bezskuteczna wobec masy upadłości, nawet jeżeli umowa stron przewiduje inny skutek. Powyższe oznacza, że postanowienie umowy, które przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w razie ogłoszenia upadłości drugiej strony jest nieważne i tym samym nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Zgodnie z Ustawą nieważne są postanowienia umowy zastrzegające, na wypadek ogłoszenia upadłości, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. Nie mają zatem żadnej mocy prawnej klauzule, przewidujące wygaśnięcie umowy w przypadku ogłoszenia upadłości jednej ze stron, czy też przyznające przedsiębiorcy prawo do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Zabezpieczenie przed upadłością kontrahenta nie obejmuje poniższych klauzul.

Upadłość kontrahenta

Za dopuszczalne uznaje się zaś klauzule obejmujące okres poprzedzający upadłość, a więc – dotyczące sytuacji mających miejsce przed ogłoszeniem upadłości i ze skutkiem przed tą datą. Najczęściej związane są z pogorszeniem sytuacji majątkowej kontrahenta, spełnieniem przez niego przesłanek do ogłoszenia upadłości, złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości itd., a więc obejmują swoim zakresem te przypadki, w których przedsiębiorca ma prawo przypuszczać, iż dalsza realizacja umowy przez kontrahenta budzi wątpliwości.

Zabezpieczenie przed upadłością kontrahenta może obejmować również nałożenie na dłużnika obowiązku zawiadomienia wierzyciela o zaistnieniu wskazanych wyżej sytuacji. Tu możliwe są dwa rozwiązania – albo niejako „automatyczne” wygaśnięcie umowy na skutek zajścia wymienionych w niej okoliczności, albo – przyznanie określonych uprawnień wierzycielowi (np. do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od

Innym sposobem zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami pogorszenia się sytuacji finansowej kontrahenta jest zawarcie w umowie klauzul przewidujących możliwość odstąpienia od lub wypowiedzenia umowy – w sytuacji zagrożenia właściwego wykonania zobowiązania przez kontrahenta, czy też konieczności utrzymania określonego stosunku aktywów do pasywów – bez powoływania się wprost na upadłość jednej ze stron.

W Państwa sytuacji, okres wypowiedzenia nie będzie skracany ale należy niezwłocznie umowę wypowiedzieć i przesłać wezwanie do zapłaty zaległości. W umowie nie przewidziano wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku płatności, termin musi upłynąć. Możliwość taką przewidziano jedynie w przypadku likwidacji witryny – jeżeli miało to miejsce, a kontrahent nie przesłał Państwu zawiadomienia, mogą Państwo wypowiedzieć umowę natychmiastowo. W przypadku braku zapłaty, należy wystąpić do sądu o nakaz zapłaty aby Państwa wynagrodzenie zostało również zaspokojone przy egzekucji z majątku dłużnika. 

 

Upadłość kontrahenta